Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

2004-11-14
Ikona statystyk

Statut

 

 

 

 

 

§1

1. Szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa

2. Szkota nosi imię księdza Stanisława Hieronima Konarskiego.

3. Siedzibą szkoły są Żarczyce Duże 29.

§2

1. Organem prowadzącym szkole jest gmina Małogoszcz.

2. Cykl kształcenia trwa 6 lat

3. Nauka w szkole jest obowiązkowa

4. Szkota realizuje ramowe programy i plany nauczania zgodnie z przepisami w tym

zakresie.

5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej

podstawie.

 

Cele i zadania szkoły

§3

1.  Wyposaża uczniów w podstawy ogólnej wiedzy o przyrodzie społeczeństwie , technice i kulturze w zakresie umożliwiającym rozumienie najważniejszych zjawisk, wydarzeń i procesów oraz umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2.   Stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, konkursach, przeglądach, rozgrywkach sportowych oraz innych imprezach kulturalno - oświatowych.

3.   Organizuje zajęcia dla uczniów , którzy mają trudności w nauce oraz z obniżoną sprawnością fizyczną i wadami postawy. Dla tych uczniów zajęcia są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

4. Przygotowuje do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, otwartego prezentowania własnych poglądów i rozwiązywania problemów.

5.    Sprawuje opiekę nad swymi uczniami odpowiednio do potrzeb i możliwości szkoły.

6.       Umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej , językowej, religijnej,

       a w  szczególności własnej historii i kultury. W przypadku innych wyznań lub nie uczęszczania

      na lekcje religii , uczniom tym zostaje zapewniona opieka. Szkoła umożliwia uczniom

      uczęszczającym na lekcje religii zwolnienie z 3 kolejnych dni, celem odbycia rekolekcji

      wielkopostnych , na pisemną prośbę ks. proboszcza.

7.  Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej m.in. poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną .

8.   Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w   

      ustawie oraz Szkolnym planie wychowawczym i klasowych planach wychowawczych.

 9.  Umożliwia realizację zainteresowań uczniów , zwłaszcza uczniów szczególnie

      uzdolnionych poprzez realizację indywidualnych programów nauczania .

10. Organizuje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym na zasadach określonych w odrębnych

        przepisach.


 

§4

 

1.   Szkota realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych , pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły do poprowadzenia tych zajęć , natomiast szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia organizowane przez uczniów lub młodzież na boisku szkolnym po zajęciach szkolnych.

2.  Szkota zapewnia opiekę uczniom podczas przerw międzylekcyjnych poprzez organizowanie dyżurów nauczycieli.

3.        Do obowiązku nauczyciela dyżurnego należy:

 

1/ rozpocząć swój dyżur 10 minut przed zajęciami lekcyjnymi i kończyć go po 10 minutach po zajęciach,

2/ przestrzeganie czasu przerw,

3/ współpracować z uczniami dyżurnymi, pełniącymi swój dyżur na korytarzu

4/ zwracać uwagę na bezpieczne zachowywanie się uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych,

    oraz reagować na  nieodpowiednie zachowane się uczniów,

5/ zwracać uwagę na uszkodzony sprzęt zagrażający bezpieczeństwu uczniów i jego zabezpieczenie,

6/ zwracać uwagę na zmianę obuwia podczas wchodzenia do budynku szkolnego i wychodzenia z niego na plac szkolny,

7/ zwracać uwagę na obecność w szkole osób obcych,

8/ udzielać pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku i postępować zgodnie z

przepisami w tym zakresie.

4. Zasady sprawowania opieki nad uczniami szkoły podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę stanowią odrębne przepisy.

5. Szkoła w ramach posiadanych środków może zapewnić opiekę uczniom , którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc realizowana przez:

1/ zwolnienie z odpłatności za uczestnictwo w spektaklach teatralnych, filmowych, oświatowych, wycieczkach szkolnych,

2/ zakupienie podręczników szkolnych, będących własnością szkoły, a wypożyczanych uczniowi przez bibliotekę szkolną na określonych warunkach,

6. Szkoła zapewnia sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu , wzroku i słuchu poprzez:

1/ właściwe dostosowanie wejść do szkoły , zapewnienie odpowiedniego miejsca w sali Lekcyjnej,

2/ zwolnienie z zajęć plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, w razie zaistniałej konieczności. Decyzję o zwolnieniu w/w przedmiotów określają odrębne przepisy, 3/ organizowanie nauczania indywidualnego,

4/ tworzenie oddziałów integracyjnych,

5/ zapewnienie samopomocy koleżeńskiej.

§5

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale , zwanemu wychowawcą .

2.   Wychowawca prowadzi swój oddział poprzez cały tok nauczania w klasach IV-VI, a w


Szczególności w klasach I-III

3.   Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na zmianę wychowawcy klasowego.

4.  Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców danego zespołu klasowego, dyrektor szkoły może dokonać zmiany

5. Przed podjęciem decyzji:

1/ dyrektor szkoły w ciągu 14 doi rozpatruje złożony wniosek i jego zasadność,

2/ informuje nauczyciela wychowawcę o wpłynięciu wniosku,

3/ przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami ( wychowawca, rodzice uczniowie),

4/ zasięga opinii Rady Pedagogicznej

5/ po dokładnym zbadaniu  stawianych zarzutów dyrektor szkoły podejmuje decyzję,

6/ decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

§6

 

Organy szkoły

I.                    Organami szkoły są:

             1/ Dyrektor

2/ Rada Pedagogiczna

3/ Rada Rodziców

4/ Samorząd Uczniowski

 2. Szkoła zapewnia każdemu z organów swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawom i szczegółowo w statucie 

       szkoły.

 3. Szkoła zapewnia możliwości rozwiązywania konfliktów zaistniałych między organami

I/ w przypadku zaistniałego sporu między dyrektorem, a pozostałymi organami ­spór rozwiązywany jest wewnątrz szkoły, a w przypadku braku rozwiązania, sprawę rozpatruje Zarząd Miasta i Gminy

2/ w przypadku sporów innych organów z wyjątkiem dyrektora szkoły, zaistniałą sytuację wyjaśnia i rozwiązuje dyrektor szkoły poprzez podjęcie decyzji,

3/ o podjętej decyzji dyrektor szkoły powiadamia na piśnie każdą ze stron uczestniczących w sporze,

4/ podjętą decyzję dyrektora szkoły może uchylić w przypadku jej niezgodności z prawem organ prowadzący w trybie nadzoru.

4. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach spoczywa na przewodniczących poszczególnych organów i ma charakter informacji pisemnej przekładanej pozostałym organom szkoły.

 

                                              §7

 

                                                                                                    Dyrektor

 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest powoływany i odwoływany zgodnie z przepisami art.36, 36a,38 ustawy z dnia 07.09.91r., o systemie oświaty.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.


3 . Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli i  innych pracowników szkoły,

2/ opracowania zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

3/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4/ występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń , nagród i wyróżnień dla  nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5/ sprawowania opieki nad  uczniami, stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania pro zdrowotne,

6/ dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły , zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

4. Dyrektor szkoły:

1/ kieruje bieżącą działalnością  dydaktyczno - wychowawczy szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2/ sprawuje nadzór pedagogiczny,

3/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania pro zdrowotne,

4/ realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencj i stanowiących,

5/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

                                                                                          §8

                                                                                Rada Pedagogiczna

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, ujęci w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział , z głosem doradczym także osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek

      Rady  Pedagogicznej

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane:

       1/ przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2/ w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3/ po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb,

4/ na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5/ z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, Rady Szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym , ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

l/ zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaoponowaniu przez Radę Szkoły,

        2/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,


3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

      4/ ustalanie organizacji zawodowego nauczycieli szkoły,

8. Uchwały Rady Pedagog podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej , jeżeli stwierdzi, ze są one niezgodne z przepisami prawa.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1/ organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2/ projekt planu finansowego,

3/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

      4/ propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

        zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności , która nie może być sprzeczna ze statutem szkoły.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane .

13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej , które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

14. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji i dyrektora .

15. W przypadku określonym w ust. 14 prowadzący szkołę jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Rady Pedagogicznej.

 

                                                                                                   §9

                                                                                            Rada Szkoły

 

1. W szkole może powstać i działać Rada Szkoły.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

      1/ uchwala statut szkoły

2/ przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

3/ może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

4/ opiniuje plan wychowawczy szkoły i szkolny system oceniania, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

5/ z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej , organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł . Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Szkoły.

4. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

     1/ nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

     2/ rodzice wybrani przez ogół rodziców,


     3/ uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

      5. Rada Szkoły liczy 6 osób.

6. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów szkoły:

1/ Rady pedagogicznej

2/ Rady Rodziców

3/ Samorządu Uczniowskiego

7. Na ogólnym zebraniu wyłania się zwykłą większością głosów po 2 kandydatów z poszczególnych organów szkoły. Każdy z nich p oddzielne głosowanie tajne, równe, powszechne i bezpośrednie, przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

8. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie , a przy równej ilości głosów zarządy się ponowne głosowanie,( do dokonania wyboru ).

9. Do czasu powołania Rady Szkoły zadania wymienione w ust. 2 punkt od 1 do 5 wykonuje Rada Pedagogiczna

10. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Szkoły zasięga opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:

1/ wprowadzenia innowacji,

2/ planu finansowego szkoły,

3/ organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 4/ innych ważnych , istotnych w działalności szkoły.

11. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 osobowego składu rady.

 

                                                                                                            §10

                                                                                                    Rada Rodziców

 

1. W szkole funkcjonuje Rada Rodziców zwana Komitetem Rodzicielskim, który współpracuje z organami szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

2. Komitet Rodzicielski stanowi samorządną reprezentacje rodziców.

3. Komitet Rodzicielski może występować do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczących wszystkich spraw szkoły.

4. Komitet Rodzicielski uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły i podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły .

5. Zebrania Komitetu Rodzicielskiego są protokołowane.

6. Komitet Rodzicielski może gromadzić własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł

7. Komitet Rodzicielski opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

8. Zasady wydatkowania i funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego określa regulamin Komitetu Rodzicielskiego.

 


                                                                                                           §11

                                                                                           Samorząd Uczniowski

 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski , który tworzą wszyscy uczniowie .

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Szkolnego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym . Organy Samorządu Szkolnego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, wybieranymi zwykły większością głosów w obecności 1/2 uprawnionych.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji praw uczniów takich jak:

1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania,

2/ prawo do zapoznania się z systemem oceniania ( oceniania przedmiotowego),

3/ prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4/ prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

S/ prawo do redagowania gazetki szkolnej,

6/ prawo do organizowania działalności kulturalnej , oświatowej ,sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem ,

7/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd uczniowski ma prawo opiniowania pracy nauczyciela na prośbę dyrektora szkoły. Opinia taka winna być sporządzona w formie pisemnej i potwierdzona przez organy Samorządu Uczniowskiego.

S. Wszystkie zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

 

                                                                                                    §12

                                                                                          Rodzice i nauczyciele

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia potrzeb dzieci , a w szczególności poprzez:

l/ zapewnienie możliwości spotkań z rodzicami przynajmniej raz na kwartał w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawczo opiekuńcze,

2/ organizowanie dyżurów nauczycieli i dyrektora szkoły w określonych dniach i godzinach,

3/ pedagogizację rodziców,

4/ indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami,

5/ odwiedziny wychowawców w środowisku domowym uczniów,

6/ udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych,

7/ umożliwienie spotkań z Dyrektorem Szkoły w celu przekazania opinii na temat pracy szkoły.

2. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

1/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i klasie,

2/ znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, znajomość szkolnego systemu oceniania  i przedmiotowego systemu oceniania,


      3/ uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka , jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

      4/ uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swego dziecka,

      5/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

                                                                                                    §13

 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia organizacje , których celem jest wzbogacanie form działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły ( do czasu jej powołania Rady Pedagogicznej).

 

                                                                                                          §14

                                                                                                    Organizacja szkoły

 

1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, a przerw na rekolekcje wielkopostne określają odrębne przepisy.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku , na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły , łącznie z liczba stanowisk kierowniczych, ogólna liczbę godzin przedmiotowych i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący szkołę.

 

                                             §15

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki z danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

      przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zakresu  

      programów dla danej klasy , a zamieszczonym w szkolnym zestawie programów na dany rok szkolny.

2. Szkolny zestaw programów jest to zestaw programów umaczania opuszczonych do użytku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów i dopuszczony przez dyrektora do realizacji w danym roku szkolnym.

 

                                                                                                          §16

 

1. Organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora . szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.


2. Tygodniowy zajęć klas I -  lII w szkole określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, natomiast szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

 

                                                                                                           §17

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę , w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy jednak niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

                                                                                                           §18

 

1. Ustala się , że zajęcia dydaktyczno - wychowawcze , nauczanie języków obcych, koła zainteresowań itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę w ramach posiadanych środków finansowych.

2. Liczbę uczestników kół zainteresowań , zajęć nadobowiązkowych, gimnastyki  korekcyjno - kompensacyjnej i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych określają odrębne przepisy.

 

                                                                                                            § 19

 

  1. Szkoła posiada wydzielone pomieszczenie na bibliotekę szkolną.

 2. Pomieszczenie umożliwia

1/ gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2/ korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3/ korzystanie ze zbiorów na miejscu w kąciku czytelniczym.

 3. Szkota prowadzi przysposobienie czytelniczo- informacyjne.

4. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno ­wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz dostarczania innych informacji .

5. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:

1/ rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauka szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobienie ich do samokształcenia,

2/ przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek i środków informacji naukowych, technicznej i organizacyjnej,

       3/ kształcenie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,

       4/ wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,


       5/ udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej, zwłaszcza w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i 

            samokształceniu,

6/ pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, dokształcaniu się i pracy twórczej poprzez gromadzenie właściwej literatury pedagogicznej,

7/ rozpoznawanie aktywności czytelniczej potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeb czytania i udzielanie pomocy w ich  przezwyciężeniu,

8/ otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,

9/ uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

10/ zapewnienie pomocy organizacją młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

6.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.

7.  Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

8. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie

9.  Wypożyczonych przez siebie książek

10. Czytelnik może korzystać ze zbiorów na miejscu w kąciku czytelniczym.

11. Zasady korzystania ze zbiorów na miejscu w kąciku czytelniczym określa regulamin czytelni.

12. Godziny pracy biblioteki w każdym roku szkolnym określa dyrektor szkoły z uwzględnieniem następujących zasad:

1/ czas otwarcia biblioteki dla użytkowników , łącznie z lekcjami bibliotecznymi i innymi formami pracy z czytelnikiem wynosi 2/3 wymiaru godziny nauczyciela bibliotekarza,

2/ biblioteka udostępnia zbiory co najmniej 2 razy w tygodniu w czasie umożliwiającym wypożyczenie książek wszystkim uczniom ,

13. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, a w szczególności:

       1/ zapewnia właściwą obsługę biblioteki,

2/ zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki , informuje bibliotekarza początku roku budżetowego o wysokości przyznanych kwot,

3/ systematycznie kontroluje stan ewidencji i opracowań zbiorów, zapobiegając powstaniu zaległości,

4/ zarządza skontrum biblioteki , odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela bibliotekarza,

5/ w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem , ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzeganie jego wykonania, 6/ inspiruje i kontroluje współprace grona pedagogicznego z biblioteką szkolną w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-

    wychowawczej, w przygotowywaniu uczniów do samokształcenia i w rozwoju ich kultury czytelniczej,

7/ zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji bibliotecznych zgodnie z "Programem przysposobienia czytelniczego i informatycznego",

8/ zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

9/ hospituje i ocenia pracę pracowników biblioteki,

10. W bibliotece zatrudnia się nauczyciela - bibliotekarza na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

11. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada materialnie za powierzone mu mienie i zbiory biblioteczne.


12. Do zadań bibliotekarza należy:

       1/ udostępnianie zbiorów,

2/ udzielanie informacji katalogowych , bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

3/ poradnictwo o wyborach czytelniczych zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury i do planowania przez ucznia wypożyczeń,

4/ przysposobienie czytelnie i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji ( zgodnie z " Programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego") , w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem lekcji bibliotecznych i w miarę możliwości wycieczek do pozaszkolnych,

5/ udostępnianie nauczycielom, wychowawcą, opiekunom, organizacji młodzieżowych i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece,

6/ inspirowanie pracy tzw. aktywu czytelniczego i jego szkolenie ( np. klub miłośników książki),

7/ informowanie nauczycieli czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniach rad pedagogicznych,

8/ prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów np. apeli bibliotecznych, dyskusji  nad książką , konkursów czytelniczych, i innych imprez czytelniczych,

9/ gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

10/ ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w odrębnych przepisach, .

11/ techniczne opracowywanie zbiorów,

12/ organizacja warsztatu informacyjno - bibliograficznego,

13/ prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14/ sporządzanie sprawozdania z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej zawierające między innymi ocenę stanu czytelnictwa i wnioski wynikające z oceny,

13. Zakres działania biblioteki szkolnej określa szczegółowo regulamin biblioteki.

 

                                                                                                                 § 20

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.

 

                                                                                                                   § 21

 

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonego jego opiece uczniów.


2. Do obowiązków nauczyciela szkoły podstawowej należy w szczególności:

1/ odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów według zasad określonych w odrębnych przepisach,

2/ prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego  poprzez właściwą realizację programów nauczania i dobór odpowiednich podręczników, zeszytów ćwiczeń dla ucznia,

3/ przygotowanie szczegółowe rozkładu do przedmiotów, których uczy według programu i ilości godzin przeznaczonych na jego realizację, rozkład powinien zawierać tematy jednostek lekcyjnych, podstawowe umiejętności i zakładane osiągnięcia,

4/ przygotowanie przedmiotowych systemów oceniania, które zawierają szczegółowe zasady oceniania z danego przedmiotu , formy oceniania, sposoby motywowania ucznia, sposoby i formy ewaluacji,

5/ opracowanie rocznych planów swej pracy do zajęć o charakterze kształcącym, wychowawczym, opiekuńczym, i rozwijającym zainteresowania ucznia,

6/ przygotowanie ramowych konspektów lekcji w okresie stażu ( nauczyciel stażysta) na każdy dzień i do każdej jednostki lekcyjnej,

7/ udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej realizowanie i respektowanie jej uchwał,

8/ zachowanie tajemnicy służbowej w sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej , które mogą  naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców jak również pracowników szkoły,

9/ doskonalenie umiejętności dydaktyczno- wychowawczych,

10/ dbałość o własny autorytet poprzez nienaganną postawę moralną,

11/ dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów poprzez rozwijanie ich zdolności, zainteresowań oraz poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach lekcyjnych,

12/ być bezstronnym i obiektywnym w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym w ich traktowaniu,

13/ udzielać pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

14/ dbać o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, które zostały powierzone jego opiece pod rygorem odpowiedzialności materialnej.

3. Nauczycielowi może zostać zlecone przygotowanie się do lekcji poprzez pisanie konspektów ramowych bez względu na ocenę jego pracy, staż oraz sposób nawiązania stosunku pracy, jeżeli dyrektor szkoły na podstawie hospitacji uzna taką formę za celową i słuszną w celu doskonalenia metodycznego i merytorycznego.

 

                                                                                   § 22

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze i problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący tego zespołu powołany przez dyrektora szkoły.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1/ organizowanie współpracy nauczycieli w ramach przedmiotów nauczania, korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie  wyboru programów nauczania,


        2/ wspólne opracowywanie szczegółowych zasad oceniania ( przedmiotowy system oceniania) oraz sposobów badania wyników,

3/ organizowanie wewnątrzszkolnego  doskonalenia zawodowego ,

4/ współdziałanie z organami szkoły w organizowaniu środków dydaktycznych,

5/ przygotowanie i wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

5. Cele i zadania zespołu wychowawczego

1/ korelowanie działań wychowawczych w określonych statutem  i programem wychowawczym szkoły,

2/ inspirowanie sytuacji wychowawczych,

3/ opracowywanie wewnątrzszkolnych  programów wychowawczych i przekładanie ich Radzie Pedagogicznej.

6. Zespoły problemowo-zadaniowe powołuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy nauczycieli,  określając ich cel i zadania.

 

                                                                                         § 23

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności

1/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie,

2/ dbanie o prawidłową organizacji pracy ucznia w klasie, .

3/ utrzymanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie dla ustalenia właściwych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce szkolnej.

4/ zainteresowanie się stanem zdrowia ucznia i współpraca w tym zakresie z lekarzem szkolnym i rodzicami,

5/ ukierunkowywanie ucznia uwzględniając jego zainteresowania i predyspozycje, poprzez współpracę z poradnią psychologiczno pedagogiczną,

6/ organizację spotkań, prelekcji w celu uświadomienia uczniom ich zadań w dorosłym życiu,

2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów przez:

1/ wyrabianie nawyków odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz szkoły,

2/ rozbudzenie zainteresowań uczniów życiem i potrzebami środowiska, oraz aktywny udział w pracach na jego rzecz,

3/ organizowanie życia kulturalnego klasy tak, aby sprzyjały rozwojowi uczniów, zaspokajaniu potrzeb zabawy i rozrywki oraz wyzwalały ich inicjatywę w tym kierunku.

3. Wypracowanie sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej poprzez:

1/ analizę przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów,

2/ podejmowanie wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami i nauczycielami środków zaradczych wobec nieporządnych zachowań czy postaw uczniów,

3/ organizowanie wspólnych zajęć psychoterapeutycznych.

4. Zapoznanie uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania , na początku roku szkolnego.


 

 

 

                                                                                      §24

 

1. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w §23 ust.1:

1/ otacza indywidualna opieką każdego wychowanka, zbiera o nim informacje, poznaje jego warunki bytowe oraz wytycza i stosuje właściwe metody wychowawcze,

2/ planuje i organizuje z  uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijając zajęcia integrujące zespół uczniowski,

       3/ ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy i określa cele jakie chce osiągnąć na danym poziomie wychowania, ze szczególnym

       uwzględnieniem promocji i  ochrony zdrowia.

2. Współdziała z nauczycielami uczącymi  w jego klasie, koordynuje ich działania wychowawcze oraz organizuje  opiekę nad uczniami z trudnościami i uczniami szczególnie uzdolnionymi.

3. Współpracuje z rodzicami w celu:

1/ włączania rodziców w organizacyjne sprawy klasy i szkoły,

2/ informowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,

3/ poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

4/ służenia im pomocą w działaniach wychowawczych w ramach ich pedagogizacji.

4. Współdziałania z poradniom pedagogiczno - zawodową i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich  

   wychowanków i doradztwa ich rodziców.

 

                                                                                     § 25

 

Do szczegółowych zadań wychowawcy należy w szczególności:

  1/ organizowanie procesu wychowawczego w oparciu o planowanie pracy ,w którym uwzględni się kształtowanie odpowiednich postaw wobec siebie, wobec innych ludzi, wobec świata i wartości,

  2/ organizowanie różnorodnych klasowych imprez kulturalno - rozrywkowych, których celem jest lepsze wzajemne poznanie,

 3/ organizowanie spotkań z klasa poza terenem szkoły np.: ogniska, biwaki, rajdy, wycieczki,

 4/ zbieranie i gromadzenie informacji o każdym uczniu, nieprzerwanie przez wszystkie lata jego nauki,

 5/ prowadzenie dokumentacji zgodnie zobowiązującymi przepisami , pracy wychowawczej oraz przebiegu nauczania,

  6/ prowadzenie zeszytu spostrzeżeń i diagnoz wychowawczych,

 7/ organizowanie w miarę potrzeb zajęć psychokorekcyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi,

  8/ stwarzanie sytuacji wychowawczej wyzwalającej wśród uczniów ciekawe pomysły,

  9/ kształtowanie prawidłowych, wzajemnych relacji, nauczyciel -uczeń, uczeń - ­uczeń w celu uaktywnienia wszystkich wychowanków,

  10/ organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce,

  11/ zawieranie umów między wychowawcą i wychowankiem w celu wyrobienia pożądanych zachowań,

 12/ organizowanie spotkań z rodzicami w klasie szkolnej co najmniej dwa razy w ciągu semestru,


  13/ współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu zebrania informacji o zachowaniu uczniów,

  14/ dokumentowanie pracy wychowawczej,

2. Wychowawca w  swej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

3 . Nauczycielowi - wychowawcy udziela się pomocy wychowawczej poprzez następujące formy.

1/  udzielenie instruktażu dyrektora szkoły w zakresie rzetelnego planowania pracy

 2/ porady koleżeńskie.

 

                                                                               § 26

 

1. Realizacja nauki w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku, w którym kończy 7 lat, oraz trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 17 lat.

 2.Rodzice mają obowiązek zapisania swych dzieci do szkoły i zapewnienia im regularnego uczęszczania

1/ dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

3. Dyrektor może przyjąć  ucznia spoza obwodu szkoły na pisemną prośbę rodziców, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej .

5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo- zawodowej lub psychologiczno ­pedagogicznej

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły , dla właściwego obwodu szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno ­pedagogicznej.

8. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkolą Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez dyrektora szkoły, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę obowiązku szkolnego.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, kurator oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat.

10. Obwód szkoły podstawowej w Żarczycach Dużych został określony przez organ prowadzący szkołę i obejmuje wieś Żarczyce Duże i wieś Żarczyce Małe.


11. Niespemienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu w administracji.

 

                                                                                       § 27

 

                                                                       Prawa i obowiązki ucznia

 

1. Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, opieki psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

3/ korzystanie z doraźnej pomocy materialnej,

4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

5/ swobody wyrażania myśli, przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra 

    innych osób,

6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli i oceniania postępów w nauce,

8/ korzystania z poradnictwa psychologiczni- pedagogicznego,

 9/ pomocy w przypadku trudności w nauce,

10/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu , środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza

1/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2/ odpowiedzialności za własne życie i higienę oraz rozwój,

3/ dbania o własne dobro, ład i porządek w szkole,

4/ godnie reprezentować szkolę.

3. Podczas pobytu w szkole uczeń na prawo do stałej opieki wychowawczej w czasie lekcji przerw i wycieczek szkolnych w celu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą i demoralizacją i innymi patologicznymi czynnikami.

 

 

                                                                                                    § 28

                                                                                           Kary i nagrody

 

1. Za osiągnięcia i nienaganną postawę wobec obowiązków szkolnych oraz zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska oraz wzorowa postawę uczeń może być nagrodzony


 

1/ pochwałą wychowawcy,

2/ pochwałą dyrektora szkoły,

3/ dyplomem uznania,

4/ nagrodą rzeczową,

5/ listem pochwalnym skierowanym do rodziców,

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych oraz łamanie zasad współżycia w szkole uczeń może być ukarany:

1/ upomnieniem wychowawcy wobec klasy,

2/ karą upomnienia lub naganą udzieloną przez dyrektora szkoły,

3/ kara upomnienia wobec społeczności szkolnej na apelu szkolnym.

3. Szkota ma obowiązek informowania rodziców ucznia ( prawnych opiekunów) o przyznanej mu naganie lub zastosowanej  wobec niego kary.

4. Uczeń ma prawo odwołania od odwołania od udzielonej mu kary do rzecznika praw uczniowskich powołanego w szkole lub do samorządu uczniowskiego i do dyrektora szkoły.

5. Od udzielonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni.

6. Dyrektor w ciągu 14 dni informuje zainteresowane  strony o podjętej decyzji.

7. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

8. W przypadku gdy uczeń swym niestosownym zachowaniem lub postępowaniem narusza zasady współżycia w szkole i zostały wyczerpane wszystkie przewidziane statutem kary, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

9. Każdy uczeń podlega opiece wychowawczej nauczyciela , a w szczególności wychowawcy klasy.

 

 

                                                                                                 § 29

                                                                                             Ocenianie

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1/ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie,

2/ pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swej pracy,

3/ motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4/ dostarczenia rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1/ formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, rodziców ( prawnych opiekunów),

       2/ bieżące  ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formie przyjętej w szkolnym systemie oceniania, oraz zaliczenie niektórych zajęć edukacyjnych,

       3/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

      4/ ustalenie oceny klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( semestru) i warunki ich poprawiania.

4. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia oraz jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjny  uczniów ( przedmiotowy system oceniania).


5. Oceny są jawne  zarówno dla ucznia jak i rodzica ( prawnego opiekuna) , nauczyciel określa zasady wglądu w oceny, a na prośbę rodzica na obowiązek  

      uzasadnienia oceny

6. Uzasadnienie takie winno być w takiej formie w jakiej została złożona prośba rodzica..

 7. Ocenianie przedmiotowe obejmuje:

-         znajomość faktów i pojęć,

-    umiejętność interpretowania i uzasadniania

-    stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych,

-         stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych,

-         umiejętność samodzielnej pracy,

       -    stosowanie języka przedmiotu,

-         poprawność merytoryczną, kompozycję i styl,

-          trafność i operatywność korzystania ze źródeł,

-         stosunek do przedmiotu - zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, wkład pracy,

-         estetykę wykonywania pracy,

-         zalecenia poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

-         sposób prezentacji,

-    możliwości ucznia, aktywność ucznia.

8. Ocenianie zachowania ucznia oparte jest na systemie punktowym i obejmuje:

       - stosunek do nauki,

- systematyczność i punktualność,

- rozwój własny uzdolnień i zainteresowań,

- takt i kultura w stosunkach międzyludzkich,

- dbałość o wygląd zewnętrzny,

       - sumienność i poczucie odpowiedzialności,

- postawa moralna i społeczna,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

-         postawa wobec nałogów i uzależnień.

 

                                                                                                                § 30

                                                                                             Klasyfikowanie uczniów

 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza. się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu każdego roku szkolnego a polega ono na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zgodnej z przyjętymi w statucie.

2. Klasyfikowanie końcowo roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze , roku szkolnym i ustalenie jednej oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie końcowo roczne począwszy od klas IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.

4. Klasyfikowanie końcowo roczne przeprowadza się w czerwcu każdego roku.

5. Na 10 dni przed końcowo rocznym ( śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować pisemnie uczniów i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, informacja w zeszycie przedmiotowym.


6. O przewidywanej ocenie niedostatecznej dla ucznia nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców ( prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. Ustalona ocena klasyfikacyjna  może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, którego zasady  regulują odrębne przepisy.

8. Ustalona ocena zachowania przez nauczyciela wychowawcę jest ostateczna.

 

                                                                                                               §31

                                                                                                      Skala ocen

 

1.      Oceny przedmiotowe począwszy od klasy IV ustala się według skali:

       celujący ( cel) 6

bardzo dobry ( bdb) 5

dobry ( db) 4

dostateczny ( dst) 3

      dopuszczający ( dop) 2

      niedostateczny ( ndst) 1

2.      Oceny zachowania poczuwszy od klasy IV ustala się według skali:

       wzorowe ( wz)

dobre ( db)

      poprawne ( pop)

     nieodpowiednie ( ndp)

3 Szczegółowe zasady oceniania i kryteria ocen określa wewnątrzszkolny system oceniania.

 

                                                                                                              § 32

                                                                                              Postanowienia końcowe

  1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny takich uroczystości:

         1/ ślubowanie klas I,

        2/ imieniny patrona szkoły,

        3/ pożegnanie absolwentów,

  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

                                                                                                        § 33

 

Zmian i poprawek w statucie można dokonać na wniosek jednego z organów szkoły po uchwaleniu przez Radę Szkoły i sprawdzeniu zgodności z obowiązującym prawem poprzez uprawnione organy prowadzące i kontrolujące.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Grzegorz Orłowski
Informację wprowadził:
Grzegorz Orłowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-11-14
Data ostatniej zmiany:
2004-11-14
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-22 10:59:26, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)