Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW MGOK

Ikona statystyk

REGULAMIN

premiowania pracowników merytorycznych, usługowych, obsługi i dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Małogoszczu.

 

§ 1

I Dla pracowników merytorycznych, usługowych, obsługi, tworzy się w ramach osobowego funduszu płac fundusz premiowy do 10%

Podstawa prawna

Monitor Polski Dz. Nr. 26 z dnia 30 listopada 1985, Uchwała Rady Ministrów Nr. 158 z dnia 14 października 1985r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego, oraz wysokości rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń pracowników upowszechniania Kultury.

159 z dnia 14 października 1985r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania Kultury

 

II Zasady ogólne

§ 1

Fundusz premiowy utworzony w Gminnym Ośrodku Kultury nie może być przekroczony w skali rocznej

§ 2

Wysokość funduszu premiowego ustalana jest przez księgową i zatwierdzona przez dyr. MGOK i Naczelnika Gminy.

§ 3

Prawo do premii przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Kultury Małogoszcz, w oparciu o umowę o pracę.

§ 4

Premia wypłacana jest z dołu za okresy miesięczne. W przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego, premia przysługuje proporcjonalnie do okresu przepracowanego.

§ 5

Indywidualne premie w wysokości do 10% przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:

 1. Dyr. MGOK
 2. instruktor teatralny
 3. instruktor KO
 4. instruktor muzyczny
 5. instruktor plastyki
 6. księgowa
 7. sprzątaczka

 

Zasady przyznawania premii

§ 1

Indywidualne premie dla pracowników wymienionych w § 5 regulaminu przyznaje dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Indywidualną premię dla dyr.. MGOK przyznaje Naczelnik Gminy.

§ 3

Naczelnik Gminy, Dyr. MGOK rozpatrując wniosek o przyznanie premii, bierze pod uwagę stopień wykonywania obowiązków służbowych w okresie objętym premią, a w szczególności:

 1. Przestrzeganie i efektywne wykorzystanie czasu pracy.
 2. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż.
 4. Dbałość o mienie MGOK oraz o urządzenia i materiały będące w dyspozycji placówki i używanie ich zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 4

Indywidualna premia może być obniżona lub nie przyznana w następujących przypadkach:

 1. Naruszenie regulaminu pracy.
 2. Niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych/ psucie urządzeń

  / materiałów i sprzętu /

 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spóźnianie się do pracy lub opuszczanie jej bez

  usprawiedliwienia.

 4. Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości, lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
 5. Zakłócanie porządku i dyscypliny pracy.
 6. Niewykonywanie poleceń przełożonego.
 7. Nieprzestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
 8. Wyrządzanie szkody zakładowi pracy.

§ 5

W przypadku uzasadnionych wynikami bardzo dobrymi wynikami pracy, dyr. może przyznać pracownikom określonym w § 5 pktII premię w wysokości do 20%

§ 6

Premia wypłacana jest kwartalnie na podstawie listy płac sporządzonej przez księgową w oparciu o zatwierdzony przez dyr. wniosek premiowy.

§ 7

Wypłata premii następuje w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni po upływie kwartału za który premia została obliczona.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Pracownik, któremu obniżono lub nie przyznano premii, winien być o tym zawiadomiony na piśmie przed dniem wypłaty premii. W piśmie tym powinno być zawarte uzasadnienie obniżenia lub nie przyznania premii z powołaniem się na podstawę regulaminową.

§ 2

 1. Pracownikowi służy prawo do odwołania się do dyr. MGOK od decyzji obniżającej lub nie przyznającej premii, w terminie 7 dni od daty wypłaty.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie przy udziale zakładowej organizacji związkowej

  i o decyzji zawiadamia pracownika w piśmie w terminie 14 dni od daty wpływu

  odwołania.

 3. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt.2. powoduje uznanie odwołania

  I obowiązek wypłaty nie przyznanej premii lub jej części.

 4. Decyzja podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.

§ 3

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1886.07.01.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Staniek
Informację wprowadził:
Andrzej Staniek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-09
Data ostatniej zmiany:
2003-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 09:30:53, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)