Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MGOK

Ikona statystyk
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MAŁOGOSZCZU Na podstawie art. 77-2 Kodeksu Pracy ustalam poniższy regulamin wynagradzania I Postanowienia wstępne. § 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania wszystkich pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Małogoszczu oraz przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą. § 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1/ pracownik – każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę 2/ pracodawca – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Małogoszczu 3/ najniższe wynagrodzenie – najniższe wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy określone na podstawie art. 77-4 pkt. I kp II Zasady wynagradzania § 3 Wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. § 4 Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. § 5 Pracownikom z tytułu wykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki zgodnie z: 1. Tabelą wymogów kwalifikacyjnych stanowiącą załącznik nr. 1. 2. Tabelą stanowisk pracy i kategorii zaszeregowania stanowiącą załącznik nr. 2. 3. Tabelą stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr. 3. 4. Tabelą stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego stanowiącego załącznik nr. 4. 5. Tabelą stanowisk uprawniających do dodatku wiejskiego stanowiącego załącznik nr. 5. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostaje na drodze porozumienia pomiędzy Pracodawcą i Pracownikiem w oparciu o przewidziane dla określonego stanowiska stawki zaszeregowania. § 6 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy. 2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 3. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku ustala się odrębnie do każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 4. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 5. Dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia: a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca. b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. § 7 Pracownikom merytorycznym przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Tabela stanowisk uprawniających do dodatku wiejskiego w załączniku nr 5. § 8 1. W ramach środków na wynagrodzenia Pracodawca tworzy fundusz premiowy i fundusz przeznaczony na nagrody roczne. 2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania premii określa Regulamin Premiowania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury zatwierdzony uchwałą nr 20/98 Zarządu Miasta i Gminy stanowiący załącznik nr 6. 3. Zasady przyznawania nagród rocznych określa załącznik nr 7. III Świadczenia związane z pracą § 9 1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: a) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy b) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy c) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy d) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy e) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy 2. Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, od okresu pracy uprawniającego do nagrody, wlicza się jeden z tych okresów. 3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. 4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 5. Wypłaty nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. 6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze wynagrodzenie przysługujące w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w wyższym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, pracownikowi któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tą wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. 8. Pracownikowi, który w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania nagrody wykaże prawo do nagrody wyższego stopnia, wypłaca się różnicę między nagrodą przysługując /wyższego stopnia/ a nagrodą otrzymaną. § 10 1. Pracownikom, z którymi stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: a) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat. b) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat. c) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat. 2. Do okresu pracy uprawniającego do odprawy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do nie prawa. § 11 1. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 2. W przypadku premii i nagród powyższa zasada może nie być stosowana. § 12 Godzinową stawkę wynagradzania zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną lub wynikającą z najniższego wynagrodzenia, ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. § 13 Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1. Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającą łącznie 35 dni w ciągu roku kalendarzowego –pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. 2. Wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 3. Pracownik jest zobowiązany dostarczyć do biura Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 oblicza się według zasad określonych w art.92 §2 kp. § 14 1. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wolnym od pracy, oraz niedzielę lub święto przysługuje dzień wolny od pracy w tygodniu. § 15 1. Pracownikom za szczególnie dobre wyniki i wkład pracy przyznana może być nagroda o charakterze uznaniowym. 2. Wyróżnia się następujące rodzaje nagród o charakterze uznaniowym: a) nagroda za wyniki działań promujące gminę – może być przyznana pracownikowi nie częściej niż dwa razy w roku. b) Nagroda za wyniki pracy – może być przyznana pracownikowi nie częściej niż raz w roku. c) Nagroda specjalna za realizację określonych zadań. 3. Propozycje przyznawania nagrody zatwierdzane są przez: a) dla pracowników M-GOK Małogoszcz – przez dyrektora b) dla dyrektora M-GOK Małogoszcz – przez Zarząd Miasta i Gminy Małogoszcza na wniosek burmistrza. III Postanowienia końcowe § 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa pracy, a w szczególności Kodeks Pracy. § 17 Zmiana Regulaminu następuje w formie aneksu w trybie przyjętym do jego ustalania. § 18 Regulamin obowiązuje po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników i po jego zatwierdzeniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Staniek
Informację wprowadził:
Andrzej Staniek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-11
Data ostatniej zmiany:
2003-12-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-08 15:00:09, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)