Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Akty założycielskie jednostki.

Zbieranie statystyk

1. Obwód szkolny Z.Sz.O Szkoły Podstawowej w Małogoszczu.

 

                                          UCHWAŁA Nr 6/54/99

                                       Rady Miejskiej w Małogoszczu

                                         z dnia 12 marca 1999roku

w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy  Małogoszcz

             Na podstawie art.18. ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106, poz.679, Nr107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr123, poz.775 oraz z 1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126 /w związku z art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/ Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126/ Rada Miejska uchwala co następuje:

                                                     §1.

Uchwala się do szkół podstawowych na terenie gminy Małogoszcz następujące obwody:

1. Szkoła podstawowa im. 24-go Lutego 1863 Roku w Małogoszczu ul. 11-go listopada 14b -do obwodu szkoły należą: Miasto Małogoszcz z ulicami: 11 listopada, 3-go Maja, Chęcińska, Grochowska, Jaszowskiego, Jędrzejowska, Konarskiego, Kościelna, Langiewicza, Marszałka Piłsudskiego, Osiedle, Plac Kościuszki, Pustowójtówny, Sabianów, Słoneczna, Warszawska, Włoszczowska oraz miejscowości: Jarków, Mieronice, Bocheniec, Leśnica, Wrzosówka, Kopaniny, Zakrucze, Małogoszcz Stacja Kolejowa.

Zasięg szkoły obejmuje ponadto uczniów klas IV-VI zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych w Mieronicach, Leśnicy, Bocheńcu.

2. Szkoła podstawowa w Kozłowie -do obwodu szkoły należą miejscowości: Kozłów, Henryków, Lasochów, Ludwinów, Góry Lasochowskie, Pierzchnica, Wiśnicz.

3. Szkoła podstawowa w Żarczycach Dużych -do obwodu szkoły należą miejscowości: Żarczyce Duże, Żarczyce Małe.

4. Szkoła podstawowa w Rembieszycach -do obwodu szkoły należą miejscowości: Rembieszyce, Wola Tesserowa, Karsznice.

5. Szkoła podstawowa w Złotnikach wraz z Filią Wygnanów - do obwodu szkoły należą miejscowości: Złotniki, Wygnanów, Lipnica, Mniszek.

6. Szkoła podstawowa w Bocheńcu -do obwodu szkoły należy miejscowość Bocheniec.

Uczniowie klas IV - VI realizują obowiązek szkolny w szkole podstawowej w Małogoszczu.

7. Szkoła podstawowa w Mieronicach - do obwodu szkoły należy miejscowość Mieronice.

Uczniowie klas IV - VI realizują obowiązek szkolny w szkole podstawowej w Małogoszczu.

8. Szkoła podstawowa w Leśnicy - do obwodu szkoły należy miejscowość Leśnica.

Uczniowie klas IV - VI realizują obowiązek szkolny w szkole podstawowej w Małogoszczu.

 

                                                        §2

W związku z ustaleniami o obwodach szkół podstawowych w Bocheńcu, Kozłowie, Mieronicach, Leśnicy, Złotnikach, Rembieszycach i Żarczycach Dużych tracą moc orzeczenia z dnia 10 czerwca 1983 roku a dla szkoły podstawowej w Małogoszczu traci moc orzeczenie z dnia 1 września 1984r. które zostały wydane przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Małogoszczu.

                                                       §3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                      §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.

 

                                                                Podpisał

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                        Krzysztof Stępień

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Renata Piotrowska
Informację wprowadził:
Renata Piotrowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-14
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 13:35:06, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)