Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.10.2017 z dn. 13.04.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.10.2017 z dn. 13.03.2017

Zbieranie statystyk

Obweszczenie - Wojewoda Śwętokrzyski zawiadamia , że od decyzji Nr 1/17 z dnia 05.01.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wpłynęły odwołania.

Zbieranie statystyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2017 roku

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak:SPN.III.7821.1.5.2016 z dn. 19.01.2017

Zbieranie statystyk

dotyczy decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 22.11.2016r., znak: RGN.6740.1.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: SPN.III.7820.1.8.2016, z dnia 09.01.2017r

Zbieranie statystyk

dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 wraz z przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 2017 roku

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody ŚwiętokrzyskiegoZnak: SPN.III.7820.1.8.2016,

Zbieranie statystyk

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.10.2016r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25km”, na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-24 15:21:42, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)