Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Malogoszcz z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Zbieranie statystyk
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Malogoszcz z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Stowarzyszenia

Zbieranie statystyk
 Zgodnie z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ „w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami”. Zgodnie z art.84 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ „organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut”.

W dniu 24 sierpnia 2000 roku Rada Miejska w Małogoszczu podjęła Uchwałę Nr 17/170/2000 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. Zgodnie z § 3 Statutu Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” „siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce”.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-30
Data ostatniej zmiany:
2003-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-06 14:54:06, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)