Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 16/154/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr 16/153/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - zmiana studium"

Uchwała Nr 16/152/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała Nr 16/151/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie , określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr 16/150/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz

Uchwała Nr 16/149/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

Uchwała Nr 16/148/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Małogoszcz na lata 2016-2023

Uchwała Nr 16/147/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr 16/146/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr 16/145/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)