Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

Uchwała Nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia placówki wsporacia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Małogoszcz/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SPołęcznej w Małogoszczu w charakterze partnera do realizacji projektu pod nazwą "Placówka Wspracia Dziennego w Złotnikach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego szcepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Małogoszcz wieku 65+ na lata 2020-2022

Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłaych

Uchwała Nr XIX/166/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunkiów i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektonicznej

Uchwała Nr XIX/165/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/163/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr XIX/161/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-24 10:09:46, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)