Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

2003-09-30

Stowarzyszenia

 Zgodnie z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ „w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami”. Zgodnie z art.84 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z późn. zmianami/ „organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut”.

W dniu 24 sierpnia 2000 roku Rada Miejska w Małogoszczu podjęła Uchwałę Nr 17/170/2000 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. Zgodnie z § 3 Statutu Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” „siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce”.

2010-11-19

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Malogoszcz z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Malogoszcz z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 09:30:53, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)