Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 1/3/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 listopada 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 1/3/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

        Na podstawie art.4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 i z 2002r.Nr Nr 113,poz.984) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr 61,poz.707,z 2001r.Nr 34,poz.392 i z 2002r.Nr 157,poz.1308/oraz na podstawie §100 Statutu Gminy Małogoszcz w związku z wyborem Pana Jana Głogowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

1.Pan Jan Głogowski obejmuje stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.

Zakres obowiązków określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy, postanowienia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy i regulaminu pracy.

2.Dniem rozpoczęcia pracy jest 19 listopada 2002r.

3.Wymiar zatrudnienia wynosi pełny etat.

4.Czas pracy określony jest wymiarem zadań. Rozkład czasu pracy jest kształtowany przez Burmistrza samodzielnie z zachowaniem wymogów związanych z zakresem obowiązków Burmistrza i terminowością załatwianych spraw.

5.Miejscem pracy jest Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz.

§2.

1.Ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne:

1/ wynagrodzenie zasadnicze wg. kat. XX                w kwocie- 3.900,00zł.

2/ dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wysokości

200% najniższego wynagrodzenia zasadniczego

w I kategorii zaszeregowania                             w kwocie- 1.420,00zł.

3/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%   w kwocie – 780,00zł. wynagrodzenia zasadniczego

4/ dodatek specjalny w wysokości 18%  wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego                  w kwocie- 957,60zł.

który przyznaje się na okres 1 roku tj. do dnia 18.11.2003r.

§3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy dotyczących:

-przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

-udzielania zwolnień z pracy,

-udzielania urlopów,

-delegowania w podróże służbowe.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i inspektorowi ds. kadr i szkolenia .

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)