Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/55/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 5/55/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806oraz z 2003r.Nr 80,poz.717) oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148,Nr 45,poz.391 i Nr 65,poz.594 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę  8. 941,00.-zł

    w tym:

    Dział 758 rozdział 75805 § 292  o kwotę                                8. 941,00.-zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 20. 768,00.-zł

    w tym:

    Dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę                            20. 768,00.-zł

Źródłem występującego niedoboru budżetu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11. 827,00.-zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)