Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/56/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 5/56/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806oraz z 2003r. Nr 80,poz.717) oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148,Nr 45,poz.391 i Nr 65,poz.594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszcu z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1.      W § 2 w zapisie dotyczącym dotacji skreśla się kwotę 225.000 zł, a wpisuje się kwotę 240.000 zł.

2.      W załączniku Nr 5 do uchwały Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszcu z dnia 6 marca 2003r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 w pkt.3 – wydatki w zadaniu: koszty związane z utrzymaniem wysypiska śmieci skreśla się kwotę 50.000 zł, a wpisuje się kwotę 40.000 zł, oraz dopisuje się nowe zadanie- dopłaty do czynszu dzierżawnego pojemników firmy „Czystopol”, realizujący zadanie wywozu nieczystości z prywatnych posesji z terenu gminy w kwocie 10.000 zł.

3.      W załączniku Nr 6 do uchwały Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2003r. w pkt.1 skreśla się kwotę 5.000zł, jako dotacja na zakup paliwa dla Komisariatu Policji Lokalnej w Małogoszczu, a wpisuje się kwotę 20.000zł, jako dotację na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji Lokalnej w Małogoszczu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)