Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/57/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 5/57/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu  środków trwałych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r.Nr 80,poz.717 / Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu niżej wymienione środki trwałe na ogólną wartość 1.445.466,70zł:

-Wodociąg wraz z przyłączami we wsi:                         575.240,26zł
Żarczyce Duże i Żarczyce Małe

-Kanalizacja sanitarna w Małogoszczu                         779.926,00zł
ul. Osiedlowa, Pustowujtówny, Jędrzejowska

-Kotłownia olejowa przy bloku 108 ul. Warszawska      90.300,44zł

§ 2.

Przejmujący nie może zbywać ,przekazywać, odstępować przejętych środków trwałych bez zgody przekazującego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)