Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/48/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 5/48/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Mieronice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r.Nr 80,poz.717/ oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1.         Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw : Leśnica, Zakrucze i Mieronice w granicach terenów górniczych od kopalni „ Leśnica- Małogoszcz” i „Głuchowiec” wraz z obrzeżem.

2.         Plan obejmuje :

1)         nieruchomości zlokalizowane na terenie miejscowości Małogoszcz, w granicach administracyjnych ,

2)         nieruchomości w części sołectwa Leśnica,

3)         nieruchomości w części sołectwa Zakrucze,

4)         nieruchomości w części sołectwa Mieronice, w granicach wskazanych w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3.         Przedmiotem planu będą ustalenia, o których mowa w art.15 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji terenów objętych planem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 31/290/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Mieronice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-18
Data ostatniej zmiany:
2003-07-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)