Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/50/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 5/50/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA”

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r.Nr 80,poz.717 / oraz § 43 pkt.1 Statutu Związku  Międzygminnego „EKOLOGIA” Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

W Statucie Związku Gmin „EKOLOGIA” stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/103/99 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22  października 1999 roku w sprawie  przyjęcia statutu Związku Gmin „EKOLOGIA” zmienionym Uchwałą Nr 30/287/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2002r.w sprawie zmiany Statutu Związku  Międzygminnego  „EKOLOGIA” wprowadza się następującą zmianę:

W § 4 pkt.1 Statutu dopisuje się gminę „Sędziszów”, a wykreśla się gminę „Moskorzew”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-18
Data ostatniej zmiany:
2003-07-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)