Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 5/52/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 5/52/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717) w związku z art.163 §2  ustawy  z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U .Nr  98,poz.1070,z 2002r.Nr 213,poz.1802 i Nr 240,poz.2052/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

Powołuje się zespół  do spraw  zaopiniowania zgłoszonych kandydatów  na ławników  do Sądu   Okręgowego w Kielcach i do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie w składzie:

1. Rachuba Elżbieta

2. Łabędzki Dionizy

3. Słabisz Bogusław

§2.

Zadaniem Zespołu o którym mowa w §1 będzie przygotowanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie i przedstawienie opinii Radzie Miejskiej przed przystąpieniem do wyborów ławników.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-22
Data ostatniej zmiany:
2003-07-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)