Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 2/8/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
  

UCHWAŁA Nr 2/8/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z 2002r Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, i Nr113, poz.984,/ art.5 ust 1, art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr9, poz.84-tekst jednolity, Nr 200, poz.1683/ art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62,poz.718,z 2001r.Nr 46,poz.499/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1.Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1/ od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,51 zł. od 1 m2 powierzchni

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -3,16 zł. od 1 ha powierzchni

c/ pozostałych - 0,06 zł. od 1 m2 powierzchni

2/ od budynków  lub ich części:

a/ mieszkalnych - 0,44 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,61 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,01 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

e/ pozostałych  - 2,87 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2% ich wartości

§2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

1/ będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu emerytów i rencistów, otrzymujących emerytury i renty z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego.

2/ zajęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz zasobów powierzonych tej jednostce w administrowanie,

3/ zajęte przez gminne jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych,

4/ wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową ,

5/ zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych,

6/ stanowiące własność komunalną z wyłączeniem oddanych w posiadanie zależne:

- Dolnośląskim Zakładom Termoenergetycznym S.A. w Wałbrzychu,

- Telekomunikacji Polskiej S.A.

- Spółce Cywilnej na prowadzenie Lecznicy dla Zwierząt

- Gruntów zajętych pod garażami i garaży.

2. Zwalnia się budynki mieszkalne położone na terenie gminy.

3. Zwalnia się budynki magazynów nawozowych w Złotnikach o powierzchni 1.001,2 m2, w Małogoszczu o powierzchni 1.051,8 m2 wraz z gruntami pod wymienionymi budynkami należących do Gminnej Spółdzielni „S Ch” w Małogoszczu.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu emerytów i rencistów.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-05
Data ostatniej zmiany:
2003-08-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)