Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 2/10/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA Nr 2/10/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ art.10 ust.1i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r Nr 9, poz.84-tekst jednolity oraz Nr 200, poz.1683) art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz.718 i z 2001r. Nr 46, poz.499/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

Lp.

 

O dopuszczalnej masie całkowitej

 

Wyproduko-wane przed 1990r.

 

Wyprodukowane w1990r. i po 1990r.

 

Dla pojazdów posiadają-cych katalizatory

1.

2.

4.

5.

6.

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:


        a/ od 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

500 zł.

480zł.

450zł.        

        b/ powyżej5,5t.do 9 t. włącznie

600 zł.

570zł.

500zł.      

        c/ powyżej 9 t. i poniżej 12t.

700 zł.

650zł

600zł.      

2.

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
 t.i poniżej 12 t.

 

960 zł.

930zł.

 

900zł.

3.

Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 t. i poniżej 12 t. z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną

 

przez podatnika podatku rolnego.

470zł.

460zł.

 

4.

 

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 a/ do 15 miejsc włącznie
  650zł.
  600zł.
  550zł.    

 b/ od 16 do 30 miejsc    włącznie

  900zł.

  850zł.

  800zł.    

 c/  powyżej 30 miejsc

1200zł.

1100zł.

1000zł

5.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ równej lub wyższej niż 12 t. a mniejszej niż 18t.

o liczbie osi  dwie, trzy, cztery i więcej -                                        1150 zł.

b/ równej lub wyższej niż 18t. a mniejszej niż 26t.

o liczbie osi dwie , trzy, cztery i więcej-                                         1420 zł.

c/  równej lub wyższej niż 26t.

o liczbie osi  dwie ,trzy, cztery i więcej  -                                       2200 zł.

6.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ równej lub wyższej niż 12 t. a mniejszej niż 18 t.

o liczbie osi dwie-                                                                     1060 zł.

o liczbie osi trzy-                                                                       1500 zł.

b/ równej lub wyższej niż 18 t. do 36t.włącznie

o liczbie osi dwie i trzy-                                                             1700 zł.

c/ powyżej 36t. 

o liczbie osi dwie-                                                                      1740 zł.

o liczbie osi trzy-                                                                        2290 zł.

7.Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a/ równą lub wyższą niż 12 ton  i mniej niż 18 t.

o liczbie osi jednej , dwie i trzy -                                                   860 zł.

b/ równą lub wyższą niż 18t. do  36t. włącznie

o liczbie osi ,jednej, dwie i trzy -                                                  1200 zł.

c/ powyżej 36t.

o liczbie osi jednej i trzy-                                                             1200 zł.

o liczbie osi dwie-                                                                        1500 zł.

§2.

Stawki określone w §1 pkt. 5, 6 i 7 stosuje się dla środków transportowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia osi jezdnych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-05
Data ostatniej zmiany:
2003-09-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)