Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 2/9/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 2/9/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr142, poz. 1591-tekst jednolity, z 2002 r Nr 23 poz. 220,Nr 62, poz. 558 Nr113, poz.984/, art.15 i art.19 pkt.1 ppkt. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr9, poz.84-tekst jednolity ,Dz. U. Nr 200, poz. 1683/ art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62,poz.718,z 2001r.Nr 46,poz.499/  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz  jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w Małogoszczu-Osiedle.

§2.

Określa się stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1/ przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki         -  4,50 zł.

2/ przy sprzedaży z pojazdów samochodowych                -  13,50 zł.

3/ przy sprzedaży ze stoiska                                              -  13,50 zł.

§3.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§4.

Inkasentem ustala się P. Jerzego Bębenka zam. Małogoszcz.

§5.

Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 30% z zainkasowanej kwoty.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-05
Data ostatniej zmiany:
2003-08-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)