Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 2/11/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA Nr 2/11/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminu płatności na 2003 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r  Nr 142, poz.1591-tekst jednolity z 2002r Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, i Nr113, poz.984,/ art.14 pkt.1,2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr9, poz.84-tekst jednolity, Nr 200, poz.1683/ art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62,poz.718,z 2001r.Nr 46,poz.499/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości -   20,00 zł od jednego psa.

§2.

Zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa rencistów i emerytów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

§3

1.Podatek płatny jest bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu Nr konta 84931115-42-3600-1-1 Bank Spółdzielczy Kielce 0/ Małogoszcz w terminie do dnia  31 marca roku podatkowego ,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

2.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego stawka

podatku określona w §1 podlega obniżeniu  proporcjonalnie do liczby miesięcy,

w których nie istniał obowiązek podatkowy.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-05
Data ostatniej zmiany:
2003-08-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)