Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 2/18/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA Nr 2/18/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie  art.190 ust.1,pkt.2 oraz  ust.2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw/ Dz.U.Nr 95,poz.602 i Nr 160,poz.1060,z 2001r. Nr 45 ,poz.497 i Nr 89,poz.971 i z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 113,poz.984 i Nr 127,poz.1089/w związku z art.27 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220,nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ Rada Miejska uchwala,  co następuje:

§1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Małogoszczu w Okręgu Wyborczym Nr 2 z listy Nr 6 Komitetu Wyborczego PSL- Pana Józefa Latosa wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§2.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-06
Data ostatniej zmiany:
2003-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)