Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 2/19/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA Nr 2/19/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Małogoszczu

Na podstawie art. 25 ust.4, 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się miesięczną  zryczałtowaną dietę:

-dla Przewodniczącego  Rady Miejskiej  w kwocie-           1.200,00 zł.

-dla Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w kwocie po-   550,00 zł.

§2.

Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w osobie Pani Elżbiety Gumul do określenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej polecenia wyjazdu służbowego.

§3.

Traci moc uchwała  Nr 18 /173/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 września 2000r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małogoszczu  oraz uchwała  Nr 24 /233/01 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia  2001r. w sprawie  wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 18 /173/2000 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 września 2000r. w sprawie ustalenia  diety dla  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małogoszczu .

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-06
Data ostatniej zmiany:
2003-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)