Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 2/20/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 grudnia 2002 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA Nr 2/20/02

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Miejskiej w Małogoszczu

 

Na podstawie art. 25 ust.4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Radny otrzymuje przysługującą mu miesięczną zryczałtowaną dietę za udział w posiedzeniach bez względu na czas trwania posiedzenia :

1/ sesji Rady Miejskiej,

2/ stałych lub doraźnych komisji powołanych przez Radę Miejską.

2. Dowodem udziału w posiedzeniach jest podpis radnego na liście obecności.

§2.

Zryczałtowana dieta pokrywa również koszty podróży radnych, związane z udziałem w posiedzeniach.

§3.

1.Ustala się wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety :

-dla przewodniczącego stałej lub doraźnej komisji  Rady  w kwocie - 500,00 zł.

-dla pozostałych radnych w kwocie-   400,00zł.

2.Wydatki z tytułu diet dla radnych pokrywane są z budżetu gminy.

§4.

Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu potrącana będzie część

ryczałtowanej diety w stosunku do ilości posiedzeń w danym miesiącu:

1/ sesji Rady Miejskiej - 40%,

2/ stałych lub doraźnych komisji powołanych przez Radę Miejską - 30%.

§5.

Traci moc uchwała Nr 2 /9/98 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada1998r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-06
Data ostatniej zmiany:
2003-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)