Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/25/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 3/25/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220 , Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806  /w związku z art.13 ust.1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz.543,z 2001r.Nr 129,poz.1447 i Nr 154,poz.1800 oraz z 2002r.Nr 25,poz.253 , Nr 74, poz.676,Nr 113,poz.984,Nr 126,poz.1070 ,Nr 130,poz.1112,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1682 i Nr 240,poz.2058 / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Małogoszczu stanowiącej własność gminy Małogoszcz ,oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2629/2 o powierzchni  0,4136ha.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-17
Data ostatniej zmiany:
2003-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)