Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/27/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
  

UCHWAŁA NR 3/27/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu  dzierżawnego

Na podstawie art. 40 ust .2 pkt.3 ,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806  /Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy Małogoszcz:

1.Tereny przeznaczone pod działalność handlową /rocznie/

   -do 500 m2                                                                -           30,00 zł/ m2+ VAT

   -powyżej 500 m2                                                            -           15,00 zł/ m2+ VAT

2.Grunt pod garażami /rocznie/                                   -           5,40 zł/ m2+ VAT

3.Grunty pod uprawy rolne / rocznie/

   -do 0,20 ha                                                               -       300,00 zł/ ha + VAT

   -od 0,21 ha do 1,00 ha                                              -       150,00 zł/ ha + VAT

   -powyżej 1,00 ha                                                             -         50,00 zł/ ha + VAT

4.Imprezy widowiskowe typu „Cyrk” itp. / opłata jednorazowa/ - 200,00 zł.

5.Lokale użytkowe /miesięcznie/                          -           3,00 zł/ m2+ VAT

6.Garaże /miesięcznie/                                      -            0,50 zł/ m2+ VAT

§2.

W innych przypadkach ,nie wymienionych w §1 upoważnia się Burmistrza do ustalenia stawek czynszu indywidualnie dla każdego dzierżawcy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-17
Data ostatniej zmiany:
2003-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)