Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/29/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 3/29/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 , Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ oraz art. 44 b i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 91,poz.408, z 1992r.Nr 63,poz.315,z 1994r.Nr 121,poz.591,z 1995r.Nr 138,poz.682, z 1996r.Nr 24,poz.110,z 1997r.Nr 104,poz.661,Nr 121,poz.769 i Nr 158,poz.1041, z 1998r.Nr 106,poz.668,Nr 117,poz.756 i Nr 162,poz.1115,z 1999r.Nr 28,poz.255 i 256 i Nr84,poz.935, z 2000r.Nr 3,poz.28,Nr 12, poz.136, Nr43, poz.489, Nr84, poz.948, Nr114, poz.1193, Nr120, poz.1268 i z 2001r.Nr 5, poz.45, Nr88 poz.961, Nr100, poz.1083, Nr111, poz.1193, Nr113, poz.1207, Nr126, poz.1382, 1383, 1384, Nr 128, poz.1407,z 2002r.Nr 113, poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się Radę Społeczną Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu w następującym składzie:

1.Głogowski Jan                                 -Przewodniczący

2.Borowski Zbigniew                           -Członek

3.Borowska Teresa                             -Członek

4. Łataś Marek                                    -Członek

5. Wątor Marianna                              -Członek

6. Biskupski Stanisław                        -Członek

7. Turek Andrzej                                  -Członek, przedstawiciel Wojewody

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-17
Data ostatniej zmiany:
2003-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)