Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 3/30/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 3/30/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Małogoszcz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558 , Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§1.

W statutach jednostek pomocniczych gminy stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 19 do uchwały Nr 7/61/99 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 kwietnia 1999r.w sprawie uchwalenia  statutów jednostek pomocniczych  gminy Małogoszcz wprowadza się następujące zmiany:

1.      w §9 po wyrazach Rady Miejskiej „kropkę” zastępuje się „przecinkiem” i dodaje się wyrazy „ z tym, że po upływie kadencji Rady Miejskiej sołtys i rada sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej”.

2.      w §10, w §12 ust.1 pkt.2 ,w §13 ust.3 , w §15 ust.3,w § 18, w § 20, w § 36 ust.2, w  § 38ust.1 użyte w różnych  przypadkach  wyrazy „Zarząd Miasta i Gminy” zastępuje się  użytymi  w odpowiednich przypadkach wyrazami „Burmistrz Miasta i Gminy”.

3.      w §15 ust.3  skreśla się przecinek i wyrazy „członków  Zarządu”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-17
Data ostatniej zmiany:
2003-09-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)