Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/40/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/40/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806/oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 530.986,75 zł
w tym :

Dział 010 rozdział 01095 §629 o kwotę 530.986,75 zł

2.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 630.986,75 zł
w tym:

Dział 010 rozdział 01010 §6050 o kwotę 530.986,75 zł

Dział 757 rozdział 75704 §8020 o kwotę 100.000,00 zł

3.Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 100.000,00 zł
w tym :

Dział 010 rozdział 01010 §6050 o kwotę 19.776,80 zł

Dział 600 rozdział 60016 §6050 o kwotę 80.223,20 zł

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)