Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/41/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/41/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małogoszcz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1,art.22 ust.1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.55, Nr 113, poz.984 ,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Statut Gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc Uchwała Nr I/3/96 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1/ Uchwałą Nr 4/46/96 z dnia 27 czerwca 1996r. /Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 35 poz.152 /,

2/ Uchwałą Nr 4/20/98 z dnia 18 grudnia 1998r./Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego Nr 20 poz.419/,

3/ Uchwałą Nr 6/42/99 z dnia 11 marca 1999r./Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 32,poz.731/

4/ Uchwałą Nr 11/105/99 z dnia 14 grudnia 1999r. /Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 8,poz.67/,

5/ Uchwałą Nr 17/159/2000 z dnia 24 sierpnia 2000r./Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 60,poz.555/,

6/ Uchwałą Nr 24/236/01 z dnia 30sierpnia2001r./Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr115 ,poz. 1365/

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy i w jednostkach pomocniczych gminy.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

________________________________________________________________

STATUT GMINY MAŁOGOSZCZ

 

Postanowienia ogólne

 

§1.

1. Gmina Małogoszcz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§2.

1. Gmina położona jest w powiecie jędrzejowskim, województwie świętokrzyskim i obejmuje obszar o pow.145 km2.

2. Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

 

§3.

Siedzibą gminy jest miasto Małogoszcz.

 

§4.

Gmina posiada herb, którego wizerunek stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

 

§5.

1. Gmina działa na podstawie ogólnie obowiązujących ustaw oraz niniejszego statutu.

2. Ilekroć w statucie mówi się o:

a) „ustawie ustrojowej”- rozumie się przez to  ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806),

b) „właściwych przepisach” - rozumie się przez to ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw  regulujące określoną dziedzinę,

c) „gminie”- należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy  Małogoszcz,

d) „Radzie” -należy przez to rozumieć Radę Miejską w Małogoszczu,

e) „Burmistrzu” , Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, Sekretarza Miasta i Gminy Małogoszcz, Skarbnika Miasta i Gminy Małogoszcz,

f) „Przewodniczącym” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małogoszczu

g) „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu.

 

§ 6.

Gmina stanowi:

a) podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo gminy do wykonywania określonych zadań publicznych samodzielnie, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,

b) podmiot prawa prywatnego, co oznacza ,iż gmina posiadając osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem.

 

§7.

Zakres działania i zadania gminy określają:

a) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy,

b) porozumienia z innymi organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§8.

Gmina realizuje zadania poprzez:

a) własne organy,

b) samorządowe jednostki organizacyjne,

c) zawieranie umów z innymi podmiotami,

d) zawieranie porozumień z administracją rządową oraz powiatem i województwem,

e) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§9.

Organami gminy są:

a) Rada jako organ stanowiący i kontrolny .

b) Burmistrz jako organ wykonawczy .

 

§10.

1. W celu realizacji określonych zadań gmina tworzy samorządowe jednostki organizacyjne, które mogą stanowić:

a) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,

b) gminne osoby prawne,

2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

 

§11.

1. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej są tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie właściwych przepisów.

2. Rada uchwala lub zatwierdza regulaminy /statuty/ tych jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki majątkowe.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej działają jednoosobowo w granicach swych kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

 

§ 12.

1. Gminne osoby prawne tworzone są na podstawie właściwych przepisów przyznających im wprost taki status.

2. Gminne osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich zadań oraz spraw majątkowych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z właściwych przepisów.

 

§13.

W celu realizacji określonych zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Treść umowy określa szczegółowo prawa i obowiązki stron.

 

§14.

Gmina może realizować przejęte w drodze porozumienia zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu powiatu i województwa.

Treść porozumienia określa szczegółowo prawa i obowiązki stron.

 

§15.

1. Gmina może współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie związków, porozumień między gminnych, stowarzyszeń.

2. Zasady nawiązywania współdziałania określa ustawa ustrojowa.

 

Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostki pomocniczej.

 

§16.

1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze-sołectwa i osiedla.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej, rozstrzyga Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców.

3. Uchwała o utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej podejmowana z inicjatywy Rady musi być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa załącznik Nr 4 do Statutu.

4. Uchwała Rady powinna uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, więzi społeczne oraz wskazywać nazwę, obszar, granice i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

5. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada uchwałą w sprawie statutu tej jednostki.

6. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 5 do Statutu.

 

Zasada jawności.

§17.

1. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza, prawo mieszkańców do dostępu do informacji publicznej w tym:

a) uzyskiwania informacji,

b) wstępu na sesję Rady,

c) wstępu na posiedzenia komisji Rady,

d) wglądu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

2. Uprawnionym do dostępu do informacji publicznej jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.

3. Dysponentem informacji publicznych jest Burmistrz. Jest on zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępnienia.

4. Udostępnianiu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone przez:

  a/ organy gminy,

  b/ organy nadzoru i kontroli nad gminą związane z wykonywaniem zadań publicznych.

5. Udostępnianiu podlegają w szczególności:

  a) uchwały Rady,

  b) zarządzenia Burmistrza,

  c) wnioski, opinie, uchwały komisji Rady,

  d) interpelacje i wnioski radnych,

  e) protokóły z posiedzeń Rady i komisji,

  e) protokóły kontroli RIO, NIK, UKS,

  g) akty nadzoru.

6. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych , co do których wyłączenie jawności wynika z ustawy.

7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:

  a/ bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,

  b) wglądu do dokumentów,

  c) kopiowania dokumentów lub sporządzania uwierzytelnionych kopii z dokumentów.

8. Informacje o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Burmistrza. Udzielając informacji pracownik informuje uprawnionego o formie w jakiej dany dokument jest udostępniany.

9. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:

  a) powszechnej publikacji,

  b) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,

  c) bezpośredniego udostępniania dokumentów uprawnionemu na jego wniosek.

10. Powszechnej publikacji dokonuje się w:

  a) Dzienniku Urzędowym województwa Świętokrzyskiego,

  b) gazecie lokalnej,

  c) biuletynie informacji publicznej.

11. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.

12. Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje poprzez wykładanie lub wywieszanie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych /tablica ogłoszeń Urzędu/.

13. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:

a) uchwały Rady,

b) zarządzenia Burmistrza,

c) protokóły z sesji Rady.

14. Bezpośrednie udostępnianie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji  lub sukcesywnego udostępniania. Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje Urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony zgodnie z wnioskiem uprawnionego, Burmistrz decyduje o innej formie udostępnienia podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.

15. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje w formie decyzji. W przypadku nie udostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.

16. Burmistrz zapewnia uprawnionym możliwość kopiowania dokumentów z zachowaniem danych umożliwiających ich identyfikację.

17. Na wniosek uprawnionego Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopię przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.

18. W przypadku gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez Burmistrza pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.

 

Organizacja wewnętrzna  i tryb pracy Rady.

 

§18.

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

§19.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

a) Przewodniczący Rady,

b) Wiceprzewodniczący,

c) komisje stałe w tym rewizyjna,

d) komisje doraźne.

 

§20.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

2. Wybór następuje w trybie określonym ustawą ustrojową.

3. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego reguluje ustawa ustrojowa.

 

§21.

1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.

2. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:

a) reprezentuje Radę na zewnątrz,

b) koordynuje pracę komisji,

c) zwołuje sesje ,

d) ustala porządek obrad sesji.

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący:

a) otwiera sesję,

b) przewodniczy obradom,

c) zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,

d) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji,

e) podpisuje uchwały,

f) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

g) zamyka sesję.

4 Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje  wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

W przypadku nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego

wykonuje wiceprzewodniczący  najstarszy wiekiem.

 

§22.

1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie ustrojowej oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

b) przygotowania projektu porządku obrad,

c) dokonania otwarcia sesji,

d) powierzenia prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na

 sesji.

4. Projekt porządku obrad o którym mowa w ust.3 pkt. b powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy, w tym o sytuacji  finansowej.

5. Kolejne sesje Rady zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

a) deklaracje-zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

b) oświadczenia-zawierające stanowisko w określonej sprawie,

c) apele-zawierające formalnie nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

d) opinie-zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

7. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb

zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej podejmowania uchwał.

 

§23.

1. Sesję przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

a) ustalenie porządku obrad,

b) ustalenie czasu i miejsca obrad,

c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji w sprawie uchwalenia budżetu

i sprawozdania z wykonania budżetu, przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie co najmniej na 3 dni przed terminem sesji.

7. Terminy o których mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

8. W przypadkach uzasadnionych rangą spraw i pilnym rozstrzygnięciem przewodniczący

 może dokonać zwołania sesji bez zachowania terminów o których mowa w ust.4 i 5 .

9. Zawiadomienie o terminie sesji, projekt porządku obrad i projekty uchwał doręcza się co najmniej na 2 dni przed terminem sesji.

 

§24.

1. Przed każdą sesją Przewodniczący  po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję

2. W sesjach Rady uczestniczą Burmistrz oraz Zastępca, Sekretarz i Skarbnik.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek

podlegających kontroli Rady.

 

§25.

1. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§26.

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§27.

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach  przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

§28.

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji

i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.2, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebą uzyskania dodatkowych materiałów.

4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle.

 

§29.

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§30.

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. Rada na wniosek przewodniczącego może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§31.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „otwieram sesję Rady Miejskiej w Małogoszczu”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

§32.

1. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad.

2. Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Wnioski o zmianę porządku obrad podlegają głosowaniu niezwłocznie.

4. Wniosek o zmianę w porządku obrad nie może zmierzać do wprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwały, o ile projekt uchwały nie został złożony przewodniczącemu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

 

§33.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1. przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji,

2. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesyjnym,

3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

4. interpelacje i zapytania radnych,

5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

6. wolne wnioski i informacje.

 

§34.

1. Sprawozdanie o jakim mowa w §33  ust.2 składa Burmistrz lub jego Zastępca.

2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji.

 

§35.

1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem i kończyć się zapytaniem.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej  na ręce przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.

5. Odpowiedź na interpelacje udzielana jest w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce przewodniczącego i radnego składającego interpelacje.

6. Odpowiedź na interpelacje udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby upoważnione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalającą radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi.

8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§36.

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego lub ustnie w trakcie sesji Rady.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni §35 ust.5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 

§37.

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§38.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia, albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad ,bądź uchybiają powadze sesji ,przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

 

§39.

Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego, zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§40.

1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosku  natury formalnej w szczególności dotyczącym:

a) stwierdzenia quorum,

b) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

c) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

d) zarządzenia przerwy,

e) odesłania projektu uchwały do komisji,

f) przeliczenia głosów,

g) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu za i jednego głosu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§41.

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.

2.Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§42.

1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność –przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

 

§43.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesje wypowiadając formułę „zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Małogoszczu”

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji , która objęła więcej niż jedno posiedzenie .

 

§44.

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust.2 nie stosuje się do oczywistych omyłek.

 

§45.

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządku obrad, właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 46.

1. Pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym sporządza z każdej sesji protokół.

 

§ 47.

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego i protokólanta,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn

nieobecności,

d) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

e) ustalony porządek obrad,

f) przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień, teksty zgłoszonych jak również

uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień.

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów za, przeciw, wstrzymujących się,

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

i) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

 

§48.

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokólanta. Protokół przedstawiany jest do zatwierdzenia na najbliższej  sesji.

 

§49.

1. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

2. Uchwały Przewodniczący doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał , Przewodniczący  doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które zobowiązane są do określonych działań z dokumentów tych wynikających.

 

§50

1. Obsługę biurową sesji /wysyłanie zawiadomień ,wyciągów z protokółów itp./ sprawuje wyznaczony pracownik Urzędu.

 

§51.

1.Uchwały o jakich mowa w §22 ust.1, a także deklaracje, oświadczenia, opinie, apele o jakich mowa w §22 ust.7 pkt. a do d, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

 

§52

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje :

a) Burmistrzowi,

b) komisjom,

c) Przewodniczącemu ,

d) klubom radnych,

e)na pisemny wniosek przynajmniej 3 radnych.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

a) tytuł uchwały,

b) podstawę prawną ,

c) postanowienia merytoryczne,

d) w miarę potrzeby źródła sfinansowania realizacji uchwały.

e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

f) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały ewentualnie wskazywać źródła finansowania jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego

/adwokata/.

 

§53.

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§54.

Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał i przechowuje wraz z protokółami z sesji Rady.

 

§55.

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§56.

1.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa ustrojowa lub inne właściwe przepisy stanowią inaczej. O przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego decyduje Rada na wniosek co najmniej 3 radnych.

 

§57.

1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie  nazwisk radnych i odnotowywanie w protokóle czy radny oddał głos za, przeciw czy się wstrzymał.

3. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią  Rady karty do głosowania.

4. W głosowaniu tajnym po wypełnieniu karty do głosowania kolejno wyczytywani przez przewodniczącego radni wrzucają karty do urny.

 

§58.

1.Obliczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonuje wyznaczony wiceprzewodniczący.

2. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w głosowaniu tajnym dokonuje komisja skrutacyjna.

 

§59.

1. W głosowaniu jawnym porządek głosowania jest następujący:

a) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,

b) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości w razie zgłoszenia takiego wniosku,

c) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez przewodniczącego,

d) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

 

§60.

1 Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz

rubryki z odpowiedziami „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.

2. Radny oddaje głos wpisując znak „x” przy wybranym rozstrzygnięciu. Wpisanie znaku „X” przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu, braku znaku „x”, dopiski lub skreślenia czynią głos nieważny.

 

§61.

1. Uchwały dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów zapadają ,gdy liczba głosów” za” jest większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów wstrzymujących nie liczy się.

2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozstrzygnięć, wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających odrębnie na każdą jego alternatywę.

3. Uchwały dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają jeżeli „za” padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów.

4. Uchwały dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu Rady, zapadają, jeżeli „za „ padła co najmniej pierwsza liczba całkowita po połowie głosów ustawowego składy rady i zarazem tej połowie najbliższa.

 

§62.

1. Wyniki głosowania jawnego i jawnego imiennego ogłasza Przewodniczący.

2. W przypadku głosowania tajnego wyniki ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję.

3. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera:

a) skład komisji,

b) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,

c) liczbę głosów oddanych w tym ważnych i nieważnych,

d) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególne rozstrzygnięcia.

4.Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

§63.

1.Wyniki głosowania są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji.

 Wyniki głosowania tajnego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.

2. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały ,podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie na tej samej sesji jest dopuszczalne tylko w przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek.

 

§64.

Uchwały Rady stanowią odrębne dokumenty, będące załącznikami do protokółu z sesji.

Podjęte uchwały opatruje się cyframi arabskimi uwzględniając kolejny numer sesji, numer uchwały łamany przez dwie ostatnie cyfry roku.

 

Komisje Rady

§65.

Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje komisje.

 

§66.

1. Komisje pełnią rolę pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień decydowania w imieniu całej Rady.

2. Komisje podlegają Radzie i przedstawiają jej roczny plan pracy, a dwa razy w roku sprawozdanie z realizacji tego planu.

 

§67.

Komisjami stałymi Rady są:

1.Komisja rewizyjna,

2.Komisja ds. budżetu, finansów i planowania,

3.Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska,

4.Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5.Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury,

 

§68.

1. Rada może powoływać komisje doraźne do realizacji określonego zadania.

2. Powołując komisję doraźną, Rada określa jej przedmiot działania i skład osobowy.

3. W czasie wykonywania zadań komisje doraźne obowiązują takie same zasady działania jak komisje stałe.

 

§69.

1. Liczbowy skład komisji ustala Rada przed rozpoczęciem aktu wyborów jej członków.

2. Członków komisji Rada wybiera spośród radnych na okres kadencji.

 

§ 70

Spośród członków komisje wyłaniają przewodniczącego komisji który organizuje pracę komisji i reprezentuje ja na zewnątrz. W celu usprawnienia pracy komisja może dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego.

 

§71.

1. Komisja pracuje na swych posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji. Terminy posiedzeń oraz ich tematyka powinny być przedstawione Przewodniczącemu Rady.

2. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący komisji lub wskazany przez niego członek komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji, którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu

3. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.

4. Obsługę administracyjną komisji zapewnia pracownik Urzędu.

 

§72.

Komisje wykonują czynności opiniodawcze, doradcze oraz analityczne. Czynności te mogą dotyczyć zakresu spraw przekazanych do kompetencji komisji.

 

§73.

1. Komisje samodzielnie decydują w jakiej postaci przedstawiają wyniki swej pracy, mogą być to opinie, wnioski lub uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych projektów uchwał Rady.

3. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.

4. Uchwały komisji przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je Burmistrzowi lub innym zainteresowanym organom.

 

§74.

Zakresy działania poszczególnych komisji

 

§75.

1.Do zadań komisji ds. budżetu, finansów i planowania należy:

1) przygotowanie projektów programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy przy współpracy z innymi komisjami,

2) opiniowanie złożonych wniosków budżetowych i przedłożenie tej opinii Burmistrzowi przed przygotowaniem projektu budżetu,

3) przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie wskazówek dla Burmistrza, w związku z przygotowaniem projektu budżetu,

4) ustalanie szczegółowości informacji o stanie mienia komunalnego w danym roku budżetowym i podanie tych ustaleń do wiadomości Burmistrza przed sporządzeniem projektu budżetu.

5) opiniowanie projektu budżetu przedkładanego przez Burmistrza oraz wszelkich uchwał dotyczących zmian w budżecie,

6) opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,

7) opiniowanie wniosków o dofinansowanie działalności poza gminnych organizacji

i podmiotów,

8) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,

9) opiniowanie lub przygotowanie i przedstawienie Radzie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

10) opiniowanie projektów uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji

rządowej,

11) opiniowanie uchwał dotyczących zaciągania przez gminę kredytu i analiza możliwości

spłaty zaciągniętych kredytów,

12) ustalanie zasad udzielania przez gminę poręczeń i przedłożenie stosownego projektu uchwały Radzie,

13) bieżąca współpraca ze Skarbnikiem Gminy i Burmistrzem w zakresie gromadzenia

informacji o realizacji budżetu w trakcie roku budżetowego,

14) podejmowanie inicjatywy w zakresie współdziałania z innymi gminami, dokonywanie analizy form tej współpracy i przedkładanie stosownych wniosków Radzie,

15) opiniowanie sprawozdań i informacji przedkładanych przez Burmistrza z działalności

finansowej i budżetowej gminy i przedkładanie tej opinii komisji rewizyjnej,

16) wyrażanie opinii co do celowości tworzenia nowych jednostek organizacyjnych gminy i co do wyboru ich form organizacyjno-prawnych.

 

§76.

2.Do zadań komisji ds. rolnych i ochrony środowiska należy:

1) przygotowywanie projektów programów rozwoju rolnictwa,

2) analiza stanu zagrożeń środowiska w gminie i przedstawienie stosownych wniosków Radzie,

3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) opiniowanie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami w tym rolnymi i leśnymi,

5) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę gruntów rolnych i leśnych i kierowanie stosownych wniosków na sesje Rady,

6) analiza potrzeb gminy w zakresie infrastruktury komunalnej tj. wodociągów, kanalizacji, utylizacji śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną i kierowanie na forum Rady stosownych wniosków,

7) podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w zakresie utrzymania czystości, prawidłowego stanu sanitarnego gminy, utylizacji odpadów komunalnych i wysypisk śmieci,

8) wyrażanie opinii w sprawie zieleni gminnej i zadrzewień,

9) opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie,

10) dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

11) współpracowanie z poza gminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska i reprezentowanie na sesji Rady wniosków wynikających z tych kontaktów.

 

§ 77 .

3. Do zadań komisji ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej należy:

1) analizowanie i przedkładanie Radzie opinii w sprawach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,

2) utrzymywanie stałych kontaktów oraz współdziałanie z właściwymi organami ochrony pożarowej i policji oraz reprezentowanie na sesji rady wniosków wynikających z tych kontaktów,

3) podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w celu zapewnienia pełnienia obowiązków gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego,

4) gromadzenie danych co do wielkości zasobów wody, stanu środków alarmowania i łączności, wyposażenia służb bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

5) przygotowywanie programu udziału gminy w akcjach ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof i przedstawienie go Radzie do zatwierdzenia,

6) wyrażanie opinii w zakresie wszystkich spraw gminy związanych z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

7) opiniowanie projektów uchwał stanowiących przepisy porządkowe, a związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

8) podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi.

 

§78.

4.Do zadań komisji ds. zdrowia, oświaty i kultury należy:

1) analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie placówek oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych i przedkładanie w tym przedmiocie informacji na sesjach Rady,

2) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców gminy i kierowanie stosownych wniosków na sesje Rady ,

3) dbałość i koordynowanie działalności organizacji i instytucji, których celem jest ochrona zdrowia,

4) zgłaszanie wniosków i dezyderatów co do zasad funkcjonowania gminnych placówek służby zdrowia,

5) opiniowanie form organizowania przez gminę działalności rekreacyjnej, sportu i turystyki,

6) współdziałanie z oświatowymi instytucjami poza gminnymi,

7) podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie działalności kulturalnej gminy,

8) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym oraz z rządowymi instytucjami kultury i przedstawianie opinii tych środowisk radzie,

9) dokonywanie ustaleń w zakresie kolejności wydatków na naukę, oświatę i kulturę i przedstawianie w tym zakresie opinii Radzie,

10) opiniowanie wniosków o dofinansowanie imprez kulturalnych i oświatowych,

 

§79.

Komisja Rewizyjna

 

§80.

Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków.

 

§81.

Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje prace komisji i prowadzi jej obrady.

W  przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje jego zastępca.

 

§ 82.

Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:

a) na polecenie Rady,

b) na wniosek Burmistrza, o ile komisja uzna je za konieczne

 

§83.

Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmujący określenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli podlega zatwierdzeniu przez Radę.

O podmiocie, przedmiocie i terminie kontroli nie objętej rocznym planem przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia Przewodniczącego przed rozpoczęciem kontroli.

 

§84.

Członkowie komisji rewizyjnej dokonują czynności kontrolnych na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

§85.

Kontrolę przeprowadza się w sposób nie utrudniający funkcjonowania kontrolowanemu.

 

§86.

1. Kontrolujący mają prawo:

- wstępu do pomieszczeń,

- wglądu do dokumentów,

- wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia pisemnych wyjaśnień,

- sporządzania odpisów i kopii dokumentów

2. Burmistrz, Zastępca Burmistrza a także w zakresie swojej właściwości Sekretarz, Skarbnik, kierownicy referatów i kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych zobowiązani są udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać materiały i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Odmowa dopuszczenia do czynności kontrolnych wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej.

 

§87.

1. Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzają protokół pokontrolny zawierający:

- datę, miejsce i przedmiot kontroli,

- opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynności,

- wykaz stwierdzonych nieprawidłowości,

- wnioski pokontrolne,

- projekt zaleceń pokontrolnych,

- wykaz dokumentów załączonych do protokółu,

- podpisy członków kontrolujących,

- adnotacje o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokółu.

 

§ 88.

Po otrzymaniu protokółu Przewodniczący na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia wyników kontroli i przyjęcia zaleceń pokontrolnych.

 

Kluby radnych

 

§89.

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

 

§90.

Zainteresowani radni sporządzają akt założycielski klubu, w którym określają cele i formy swej działalności. Dokument ten podpisuje grupa radnych założycieli klubu. Klub może być założony co najmniej przez 3 radnych.

 

§91.

O powołaniu klubu radni są zobowiązani zawiadomić Przewodniczącego Rady, przekazując odpis aktu założycielskiego.

§92.

1. Kluby radnych posiadają uprawnienia:

1) opiniodawcze w zakresie spraw związanych ze sprawami gminy,

2) występowania z inicjatywą uchwałodawczą w postaci konkretnego wniosku przedłożonego Radzie,

3) prowadzenia spraw konsultacyjnych, informacyjnych mających na celu rozwiązanie problemów gminy.

2.Kluby radnych nie mogą przejmować zadań i kompetencji Rady ani komisji Rady.

 

§93.

Wewnętrzna organizacja klubu pozostawiona jest jego członkom.

 

§94.

Obsługę administracyjną i techniczną klubu zapewnia pracownik Urzędu.

 

§95.

1.Klubem kieruje przewodniczący wybrany przez członków klubu, który prezentuje stanowisko klubu na sesji rady lub wobec Burmistrza.

2. Klub wyznacza swojego przedstawiciela do składu komisji rewizyjnej.

 

§ 96.

Prawa i obowiązki radnych określa ustawa ustrojowa.

 

§97.

1. Swą obecność na sesjach i posiedzeniach komisji radny potwierdza na liście obecności.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub w posiedzeniu komisji radny jest obowiązany  usprawiedliwić swoją nieobecność odpowiednio przed Przewodniczącym lub przewodniczącym komisji.

 

Zasady uczestnictwa w pracach Rady przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 

§98.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych mogą uczestniczyć w pracach Rady poprzez:

1) udział w sesjach Rady,

2) udział w pracach komisji Rady.

§99.

 

Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych uczestniczą w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

 

§100.

Uprawnienie przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w sesjach rady polega na prawie:

1/ uzyskania informacji o terminie, miejscu i porządku obrad sesji.

2/ wglądu w materiały przygotowane na sesję.

3/ uczestnictwa w obradach sesji w charakterze zaproszonego gościa.

4/ zabierania głosu za zezwoleniem Przewodniczącego Rady w toku sesji.

 

§101.

Uprawnienie przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach komisji Rady polega na prawie:

1) uczestnictwa w posiedzeniu komisji za zgodą przewodniczącego tej komisji,

2) wyrażenia opinii w toku obrad komisji w sprawach dotyczących jednostki, którą reprezentuje za zgodą przewodniczącego tej komisji,

3) uzyskania bieżących informacji od przewodniczącego komisji co do działania komisji w sprawach istotnych dla jednostki którą reprezentuje.

 

§102.

1. O terminie, miejscu, porządku obrad sesji przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej na 3 dni przed terminem sesji oraz informuje o możliwości zaznajomienia się z materiałami przygotowanymi,

2. Swoją obecność na sesji przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych potwierdzają na liście obecności,

3. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą zabrać głos na sesji Rady za zgodą Przewodniczącego,

4.W przypadkach szczególnie uzasadnionych jeżeli zachowanie przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej narusza porządek Przewodniczący może nakazać mu opuszczenie sali.

 

§103.

1. W posiedzeniach komisji Rady przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy na swój wniosek za zgodą przewodniczącego tej komisji.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad komisji przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uzyskać informacje od przewodniczącego komisji.

3. Swoją obecność na posiedzeniu komisji przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych potwierdzają na liście obecności.

4. W toku posiedzenia komisji przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabrać głos za zgodą przewodniczącego tej komisji.

 

§104.

Zasady otrzymywania przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych określa odrębna uchwała Rady.

 

Organizacja i tryb pracy Burmistrza

 

§105.

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz

 

§106.

Burmistrz wykonuje:

a) uchwały Rady ,

b) jemu przypisane zadania i kompetencje,

c) inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

 

§107.

Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia swojego Zastępcę

 

§108.

1.W celu wykonania zadań i kompetencji przewidzianych w ustawach, statucie Burmistrz może wyznaczyć swojemu Zastępcy, Sekretarzowi i Skarbnikowi zakres spraw w których będą działać z upoważnienia Burmistrza,

2.Upoważnienia będą udzielane na piśmie i gromadzone we właściwym rejestrze.

 

§109.

1. Burmistrz rozstrzyga sprawy należące do jego właściwości w formie:

a) zarządzeń,

b) postanowień administracyjnych,

c) dyspozycji,

d) pism okólnych,

e) decyzji administracyjnych

2. Burmistrz wydaje zarządzenia w sprawach:

a) gdy ustawa ustrojowa i właściwe przepisy tak stanowią,

b) objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) innych niż wymienione w pkt.1 i 2 z zakresu administracji publicznej adresowanych do licznej grupy adresatów i nie mających jednorazowego zastosowania.

3. Zarządzenia winny zawierać datę, numer, podstawę prawną określenie przedmioty, wskazanie podmiotu zobowiązanych do wykonania oraz datę wejścia w życie. Dla wydanych zarządzeń prowadzi się rejestr.

4. Dyspozycje wydaje Burmistrz w postaci odręcznych paraf, poleceń, podpisów i adnotacjach na dokumentach.

5. Pisma okólne porządkują wewnętrzne sprawy organizacyjnej Urzędu.

 

§110.

1. W razie nieobecności Burmistrza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, obowiązki Burmistrza wykonuje jego Zastępca.

 

Oświadczenia woli i uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

 

§111.

1. Oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobę.

2. Oświadczenia woli składane są w formie wymaganej dla ważności czynności prawnej.

 

§112.

Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej składają oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

 

§113.

1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów lecz prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu składają wnioski budżetowe. Wnioski przedstawiają zakres i rodzaj zadań, który jednostka pomocnicza chce realizować.

3. Burmistrz sporządzając projekt budżetu koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wniosków budżetowych jednostek pomocniczych.

4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w całości lub w części wydatki przewidziane dla jednostki pomocniczej przedstawia się w formie załącznika do uchwały budżetowej.

 

Postanowienia końcowe

 

§114.

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i właściwe przepisy.

 

§115.

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

§116.

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc uchwała Nr I/3/96 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Małogoszcz oraz wszystkie późniejsze zmiany Statutu.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)