Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 4/43/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 kwietnia 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 4/43/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Na podstawie art.7, ust.1, pkt.5 i art. 18, ust.2, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),art.36 i art.43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 91,poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz.315, z 1994r. Nr 121, poz.591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr120, poz. 1268 ,z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr126, poz. 1382, 1383, 1384, Nr 128, poz. 1407 i z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 1 lipca 2003r. zamierza się dokonać przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu polegającego na ograniczeniu działalności poprzez likwidację Poradni Stomatologicznej według harmonogramu działań niezbędnych do dokonania tego przekształcenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości, zostanie zapewniona przez indywidualne praktyki stomatologiczne.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-15
Data ostatniej zmiany:
2003-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)