Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 6/59/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Ikona statystyk
  

UCHWAŁA NR 6/59/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717), oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391 i Nr 65 poz.594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę                       65.445.-zł

    w tym :

    Dział  700 rozdział 70095   § 076  o kwotę                                                   700.-zł

    Dział  750 rozdział 75023   § 097  o kwotę                                                   600.-zł

    Dział  756 rozdział 75615   § 031  o kwotę                                              24.000.-zł

    Dział  756 rozdział 75615   § 033  o kwotę                                              11.000.-zł

    Dział  756 rozdział 75616   § 032  o kwotę                                                4.000.-zł

    Dział  756 rozdział 75616   § 037  o kwotę                                                   800.-zł

    Dział  758 rozdział 75801   § 292  o kwotę                                              23.961.-zł

    Dział  853 rozdział 85395   § 201  o kwotę                                                   384.-zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę                   20.000.-zł

    w tym :

    Dział  756 rozdział 75616   § 031  o kwotę                                            20.000.-zł

3. Zmniejsza  się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę                 136.293.-zł

     w tym:

    Dział  757 rozdział 75704   § 8020  o kwotę                                     136.293.-zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę                   181.738.-zł

    w tym :

    Dział  600 rozdział 60016   § 6050  o kwotę                                              136.293.-zł

    Dział  801 rozdział 80101   § 6050  o kwotę                                                23.961.-zł

    Dział  853 rozdział 85395   § 4210  o kwotę                                                     384.-zł

    Dział  900 rozdział 90095   § 4010  o kwotę                                                12.000.-zł

§ 4110  o kwotę                                                   1.000.-zł

§ 4120  o kwotę                                                      393.-zł

§ 4300  o kwotę                                                      900.-zł

§ 4440  o kwotę                                                   6.807.-zł

...............................................................................................

Ogółem 90095                                                   21.100.-zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-09
Data ostatniej zmiany:
2003-09-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)