Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 6/62/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 6/62/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kozłowie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r.Nr 80, poz.717/ w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.543,z 2001r.Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002r.Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200,poz.1682 i Nr 240, poz.2058 oraz z 2003r.Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz.717, poz.720 i poz.721/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kozłowie stanowiącej własność gminy Małogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 22/1 o powierzchni 0,56ha.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-09
Data ostatniej zmiany:
2003-09-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)