Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 6/64/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Ikona statystyk
   

UCHWAŁA NR 6/64/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu

Na podstawie: art.7, ust.1, pkt.5 i art. 18, ust.2, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r.Nr 80, poz.717), art.36 i art.43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 91,poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz.315, z 1994r. Nr 121, poz.591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, Nr z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr120, poz. 1268 i 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr126, poz. 1382, 1383, 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984)
Po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Społecznej zamiaru przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu uchwałą Nr 4/03 z dnia 8 kwietnia 2003r. oraz uwzględnieniu uwag wniesionych przez Wojewodę Świętokrzyskiego do projektu uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 31 grudnia 2003r. dokonuje się przekształcenia Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu polegającego na ograniczeniu działalności poprzez likwidację Poradni Stomatologicznej w Małogoszczu i Poradni Stomatologicznej w Złotnikach.

§2.

Otwarcie likwidacji Poradni wymienionych w §1 ustala się na dzień 30 września 2003r. i zakończenie czynności likwidacyjnych z dniem 31 grudnia 2003r.

§3.

1.      Na likwidatora poradni wymienionych w §1 wyznacza się Pana Zygmunta Pakaszewskiego Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

2.      Do zadań likwidatora należy w szczególności:

a)      przeprowadzenie inwentaryzacji majątku będącego w posiadaniu Poradni,

b)      sporządzenie rozliczenia finansowego na dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji Poradni,

c)       uregulowanie stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w Poradniach,

d)      zaspokojenie wierzycieli Poradni

e)      zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji Poradni,

f)         spowodowanie wykreślenia Poradni ze struktur Zespołu oraz zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego Zespołu organowi prowadzącemu rejestr.

§4.

Zobowiązania i należności likwidowanych Poradni staną się zobowiązaniami i należnościami Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

§5.

Świadczenia zdrowotne wykonywane przez Poradnie, po ich likwidacji zapewnione będą poprzez indywidualne praktyki lekarzy stomatologów, z którymi dyrektor Zespołu zawrze umowy określające warunki na jakich będą mogli korzystać z pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością Zespołu.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-09
Data ostatniej zmiany:
2003-09-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)