Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 7/65/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 5 września 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA NR 7/65/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 5 września 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r.Nr 80, poz.717) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148,Nr 45,poz.391 i Nr 65,poz.594) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku Nr 7 do uchwały Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003 roku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” wprowadza się następujące zmiany:

1.      w pkt.2 w zadaniu inwestycyjnym: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownia wodociągową dla wsi Złotniki”  w łącznych nakładach finansowych skreśla się kwotę 2.359.657,15 a wpisuje się kwotę 2.378.757,11 i w wysokości wydatków w roku 2004 skreśla się kwotę z budżetu gminy 1.159.657,15 a wpisuje się kwotę 1.538.757,11.

2.      dopisuje się pkt.3 zadanie inwestycyjne; „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Lipnica, Mniszek”, jednostka organizacyjna realizująca program –Urząd Miasta i Gminy, okres realizacji programu 2005r, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.856.017,36, wysokość wydatków w roku 2005 z budżetu gminy w kwocie 1.016.017,36 oraz ze środków SAPARD w kwocie 840.000,00.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-16
Data ostatniej zmiany:
2003-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)