Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/69/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA  NR 8/69/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  27 października 2003r.

w sprawie przyjęcia miejsko–gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.7 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 / oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji /Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz.58,Nr 19,poz.185,Nr 74,poz.676,Nr 81,poz.731,Nr 113,poz.984,Nr 115,poz.996,Nr 153,poz. 1271,Nr 176,poz.1457 i Nr 200,poz.1688 oraz z 2003r.Nr 90,poz.844 , Nr 113,poz.1070 , Nr 130, poz.1188 i 1190 i Nr 137,poz.1302/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się miejsko–gminny program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-06
Data ostatniej zmiany:
2003-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)