Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 8/71/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r.

Ikona statystyk
 

UCHWAŁA  NR 8/71/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  27 października 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717), oraz  art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 roku Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594i Nr 96,poz.874) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.000.000.-zł

    w tym :

    Dział  756 rozdział 75616   § 050  o kwotę                            200.000.-zł

    Dział  756 rozdział 75621   § 002  o kwotę                            800.000.-zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę        2.600.-zł

    w tym :

    Dział  801 rozdział 80101   § 075  o kwotę                                   2.600.-zł

3. Zmniejsza  się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę     14.000.-zł

     w tym:

    Dział  710 rozdział 71095   § 6050  o kwotę                               5.000.-zł

    Dział  750 rozdział 75023   § 4210  o kwotę                               5.000.-zł

    Dział  750 rozdział 75095   § 4100  o kwotę                               4.000.-zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę      16.600.-zł

    w tym :

    Dział  754 rozdział 75412   § 4210  o kwotę                               6.000.-zł

    Dział  750 rozdział 75095   § 4210  o kwotę                               8.000.-zł

    Dział  801 rozdział 80101   § 4300  o kwotę                               2.600.-zł

Źródłem występującego niedoboru budżetu w wysokości 1.000.000.-zł będzie zaciągnięty długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-06
Data ostatniej zmiany:
2003-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)