Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego

Ikona statystyk

REGULAMIN KOMITETU RODZICIELSKIEG

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

   W MAŁOGOSZCZU

 

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego sporządzony na podstawieart.53 ustawy    z dnia7 września 1991 r.o systemie oświaty oraz Statutu Przedszkola Publicznego w Małogoszczu.

 

I. CELE I ZADANIA KOMITETU RODZICIELSKIEGO

                                             1.

Komitet Rodzicielski jest organizacją wewnątrzprzedszkolną mającą na celu:

a/ zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji

przedszkola oraz pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej w przedszkolu

i środowisku,

b/ prezentowanie wobec nauczycieli, władz przedszkolnych opinii rodziców we

wszystkich istotnych sprawach przedszkola,

c/ współdziałanie z dyrekorem przedszkola, radą pedagogiczną w zaznajamianiu

ogółu rodziców dzieci zorganizacją pracy wychowawczo - dydaktyczneji  i opiekuńczej

oraz wynikającymi z nich zadaniami dla przedszkola i rodziców,

d/ upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu,

e/ pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowania,

nauczania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej dla przeszkola w tym zakresie.

                                                        2.

II. PODSTAWOWE ZADANIA KOMITETU RODZICIELSKIEGO

1. Organizowanie rodzicówdo realizacji programu pracy rodziców,

2. Dokonywanie analizy potrzeb przedszkola,

3. Pomoc dyrektorowi przedszkola, radzie pedagogicznej w opracowaniu programu

rozwoju przedszkola, iei bazy i wyposażenia.

4. Organizowanie prac społeczno - użytecznych rodziców na rzecz przedszkola,

5. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac

służących zwiększaniu funduszy przedszkola.

III. STRUKTURA I SKŁAD KOMITETU RODZICIELSKIEGO ORAZ SPOSÓB

     JEGO POWOŁYWANIA.

1. Wyboru przedstawicieli do komitetu rodzicielskiego dokonuje się na zebraniu ogólnym              z rodzicami zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

2. Kadencja komitetu rodzicielskiego trwa 3 lata,

3. W skład komitetu rodzicielskiego wchodzi: przewodniczący , zastępca przewodniczącego, skarbnik i członkowie oraz sekretarz.

4. Działalność komitetu rodzicielskiego kontroluje komisja rewizyjna w liczbie 5 osób powołana przez ogólne zebranie rodziców,

5. Komitet rodzicielski może powoływać komisje do wykonania zadań dorażnych po uzgodnieniu  z dyrektorem przedszkola,

6. W posiedzeniach komitetu rodzicielskiego bierze udziałdyrektor przedszkola lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej,

7. Komitet rodzicielski wyraża swoje stanowisko w formie uchwał,

8. W sprawach spornych komitet rodzicielski i dyrektor mogą odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego przedszkole,

9. Jeżeli uchwała komitetu rodzicielskiego jest sprzeczna z prawem, dyrektor przedszkola zawiesza jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgadnia z komitetem rodzicielskim sposób postępowania w tej sprawie będącej przedmiotem sprawy,

10. Członkowie komitetu rodzicielskiego z grup programowo wyższych, których dzieci opuściły przedszkole w środku kadencji zostają zastąpieni przez członków grup nowo zorganizowanych.

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA OGNIW KOMITETU RODZICIELSKIEGO.

                                                                          4.

1. Zadaniem przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komitetu rodzicielskiego jest kierowanie całokształtem prac komitetu, a w szczególności:

a/ opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia komitetowi rodzicielskiemu,

 b/ współdziałanie z wszystkimi członkami komitetu rodzicielskiego i włączenie ich do realizacji swojego planu pracy, 

c/  zwoływanie i prowadzenie zebrań komitetu rodzicielskiego, 

 d/  określanie zadań dla komisji dorażnych, 

e/  kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą komitetu

f/  przekazywanie opinii i postulatów komitetu rodzicielskiego wobec dyrektora  placówki i rady pedagogicznej,

g/  reprezentowanie komitetu na zewnątrz.

2. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy komitetu rodzicielskiego, a w szczególności:

a/ opracowanie harmonogramu prac i zebrań komitetu rodzicielskiego oraz kierowanie jego realizacją,

b/ nadzorowanie terminowości prac komisji komitetu,

c/ prowadzenie korespondencji i dokumentacji komitetu rodzicielskiego oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

3. Zadaniami skarbnika jest:

a/ prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej ,

b/ wypełnianie obowiązków dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości komitetu rodzicielskiego

c/ prowadzenie planu finansowego / dochody-wydatki/,

d/ prowadzenie księgi dochodów i wydatków.

4. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością poszczególnych ogniw komitetu rodzicielskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

a/ dokonywanie raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw z punktu widzenia zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami komitetu rodzicielskiego,

b/ dokonywanie raz w roku kontroli działalności finanowo-gospodarczejw zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości komitetu rodzicielskiego;

c/ składanie komitetowi rodzicielskiemu sprawozdań zw swych prac.

V ZASADY DZIAŁALNOSCI  FINANSOWO GOSPODARCZEJ KOMITETU RODZICIELSKIEGO

                                                         5.

1. Fundusze komitetu rodzicielskiego pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz dochodów osiąganych przez komitet rodzicielski,

2.Wysokość składki rocznej na rzecz komitetu rodzicielskiego ustala się większością głosów na ogólnym zebraniu rodziców.

3. Rodzice wpłacają składkę w dwóch ratach do końca stycznia

VI  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

                                                        6.

1. Uchwały komitetu rodzicielskiego zapadają  zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

2. Uchwały są odnotowane i ponumerowane w zeszycie uchwał.

3 Zebrania komitetu rodzicielskiego są protokołowane.

4. Księga protokółów komitetu rodzicielskiego jest zasznurowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora, zaopatrzona w klauzulę: " księga zawiera stron.... i obejmuje okres pracy od dnia.... do dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Jolanta Musiał
Informację wprowadził:
Jolanta Musiał
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-26
Data ostatniej zmiany:
2003-11-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)