Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Ikona statystyk

Regulamin Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna – Art. 40 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz statutu Przedszkola Publicznego w Małogoszczu.

 

§ 1

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania

wynikające ze statutu przedszkola.

2. Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada – w formie uchwał,

zatwierdza, opiniuje, wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną,

wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przedszkola.

3. W skład rady wchodzą:

  1. dyrektor – jako przewodniczący
  2. nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni jako jej członkowie.

§ 2

1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej:

  1. lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad dziećmi
  2. pracownicy administracyjni i obsługi przedszkola
  3. przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego.

§ 3

Do podstawowych zadań rady należy w szczególności:

1. Planowanie i organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.

2. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa

pedagogicznego.

3. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie poziomu nauczania, wychowania i opieki oraz

określanie warunków organizacyjnych i materialnych pracy przedszkola.

§ 4

1. Do zadań rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola i przedstawienie go do uchwalenia radzie

przedszkola

b) wydawanie opinii w zakresie powierzania funkcji kierowniczych w przedszkolu

c) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 5

1. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach zwyczajnych przewidzianych w planie pracy

oraz na zebraniach nadzwyczajnych nie ujętych w planie pracy.

2. Zwyczajne zebrania rady pedagogicznej odbywają się:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z organizacją pracy w nowym roku

szkolnym

b) po zakończeniu półrocznej pracy w związku z oceną wychowanków

c) dwa razy w ciągu roku dla celów samokształcenia i doskonalenia zawodowego

d) po zakończeniu roku szkolnego dla podsumowania całorocznej pracy i opracowania

programu działania w następnym roku szkolnym.

3. Nadzwyczajne zebrania organizowane są w przypadkach gdy zachodzi potrzeba uzyskania

opinii lub podjęcia uchwały rady pedagogicznej.

4. Posiedzenia organizowane mogą być z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej ⅓ członków

rady pedagogicznej.

5. Dyrektor przedszkola na tydzień przed ustalonym terminem podaje członkom rady

pedagogicznej godzinę rozpoczęcia oraz porządek posiedzenia.

§ 6

Porządek dzienny obrad zawiera:

1. Przyjęcie protokołu z zebrania poprzednich obrad po jego odczytaniu.

2. Lista obecności członków rady pedagogicznej znajduje się na początku każdego protokołu.

3. Protokół z posiedzenia rady podpisuje przewodniczący, protokolant oraz wszyscy jej

członkowie obecni na posiedzeniu.

4. Zebrania plenarne organizowane są w czasie pozalekcyjnym.

§ 7

1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniu plenarnym zwyczajnym lub

nadzwyczajnym.

2. Uchwały rady są prawomocne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej ½ jej

członków.

3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub utajnionym.

Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.

4. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.

§ 8

Rada na posiedzeniu plenarnym zatwierdza w szczególności:

1. roczny plan pracy przedszkola

2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po

zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola

3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślanie z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

§ 9

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć

2. projekt planu finansowego

3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień

4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac lub zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10

I. Dyrektor jako przewodniczący rady ma prawo do:

1. wstrzymywania wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa

2. niezwłocznego zawiadomienia organu prowadzącego przedszkole oraz organu

sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymywaniu uchwały

3. wydawania zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych

przez radę uchwał

II. Dyrektor przedszkola ma obowiązek przede wszystkim:

1. realizować uchwały rady pedagogicznej

2. stworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w

podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola

3. opracowywać projekty tematyki zebrań rady pedagogicznej na dany rok szkolny,

uwzględniając propozycje członków rady

4. udostępniać członkom rady materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem obrad

5. informować radę o wydanych przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania

przedszkola

6. składać radzie sprawozdania z wykonania podjętych uchwał

7. przedstawiać radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowania o

działalności przedszkola.

§11

Członek rady pedagogicznej ma prawo przede wszystkim do:

1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich

członków rady

2. przedstawiania swojego stanowiska na zebraniach w sprawie zarządzania wewnętrznego

dyrektora przedszkola, które jego zdaniem jest niezgodne z przepisami i uchwałami rady

pedagogicznej

3. zgłaszania ewentualnych poprawek przewodniczącemu w terminie 14 dni od sporządzenia

protokołu, po zapoznaniu się z jego treścią.

§12

Członek rady pedagogicznej ma obowiązek przede wszystkim:

1. brać czynny udział w zebraniach i pracach rady pedagogicznej

2. wykonywać uchwały rady zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami ( uchwały

obowiązują wszystkich członków)

3. przyczyniać się do utrzymywania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad rady

4. składać przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych mu zadań

5. realizować uchwały rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich zastrzeżenia

6. doskonalić własne umiejętności zawodowe

7. przestrzegać prawo oświatowe oraz wewnętrzne zarządzenia dyrektora

8. przestrzegać tajemnicy obrad

§ 13

1. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów. Zasznurowaną,

opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się w klauzulę – “Księga zawiera

stron ... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ... do dnia... ”

2. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie przedszkola jej nauczycielom,

upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących przedszkole lub

sprawujących nadzór pedagogiczny.

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Jolanta Musiał
Informację wprowadził:
Jolanta Musiał
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-29
Data ostatniej zmiany:
2003-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)