Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Statut przedszkola i regulaminy wewnątrzprzedszkolne

Ikona statystyk
  

Regulamin rady pedagogicznej

 

Podstawa prawna :art.40 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi. zmianami oraz statutu przedszkola publicznego w Kozłowie).

§1

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§2

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

·              zatwierdzenie planów pracy przedszkola

·              podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów, pedagogicznych w przedszkolu,

·              ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

·              podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci przyjętych.

 

§3

Rada pedagogiczna opiniuje

·              organizację pracy przedszkola w tym tygodniowym rozkład zajęć

·              projekt planu finansowego przedszkola,

·              wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

·              propozycje dyrektora przedszkola w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§4

Do zadań rady należą:

·              przygotowanie projektu statutu przedszkola (albo jego zmian) i przedstawienie go rodzicom,

·              wydawanie opinii w zakresie powierzania funkcji kierowniczych w przedszkolu,

·              wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,

·              organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli,

·              planowania i organizowania pracy wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczej.

 

§5

1 Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.

2 Rada obraduje na zebraniach, które organizowane są po zakończeniu zajęć  dydaktyczno wychowawczych.

3 Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.

 

§6

Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole.

 

§7

Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podsumowaniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

§8

1 Rada podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków.

2 Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków.

3 Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.

 

§9

1 Dyrektor przedszkola utrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

2 O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§10

1 Przewodniczący rady:

·              prowadzi i przygotowuje zebrania rady,

·              jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

·              dba o autorytet rady, chroni prawa i godności nauczycieli,

·              zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

·              analizuje stopień realizacji uchwał rady.

2 Członek rady jest zobowiązany do:

·              realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

·              doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,

·              przestrzeganie prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

·              czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady,

·              realizowanie uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

·              nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

 

§11

W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego ze zgodą lub na wniosek rady.

 

§12

1 Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów rady.

2 Protokół zebrania rady, wraz z lista obecności jej członków, podpisuje przewodniczący rady i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek.

3 Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów. Zasznurowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora zaopatruje się w klauzule- „Księga zawiera stan ... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej  od dnia ........ do dnia ......”

Księgę protokołów należy udostępniać na terenie jej nauczycielom upoważnionym osobom zatrudnionym w organach prowadzących przedszkole lub sprawujące nadzór pedagogiczny.

 

 

 

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego

 

 

Podstawa prawna;  art. 53, 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Statut Przedszkola Publicznego w Kozłowie .

 

I Postanowienia ogólne

Komitet Rodzicielski jest organem działającym na terenie przedszkola .Stanowi reprezentację dzieci uczęszczających do przedszkola Publicznego w Kozłowie.

 

II Cele i zadania

Zadaniem Komitetu Rodzicielskiego jest:

1.   Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2.   Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do    ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

3.   Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.   Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej.  

 

III Tryb powoływania i odwoływania członków Komitetu Rodzicielskiego

1. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.

2. Komitet Rodzicielski powinien  składać się co najmniej z dwóch  reprezentantów z każdej grupy.

3. Komitet Rodzicielski składa się z przewodniczącego, skarbnika, dwóch osób stanowiących komisję rewizyjną oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych  grup.

4.   Działalnością Komitetu Rodzicielskiego kieruje przewodniczący.

5.   Wybór nowych członków Komitetu Rodzicielskiego w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

·      indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Komitetu,

·      propozycje członków Komitetu Rodzicielskiego, rodziców bądź    dyrektora.

6.   Odstąpienie od udziału w działalności Komitetu Rodzicielskiego może nastąpić w drodze:

·      złożenie rezygnacji, która wymaga akceptacji Komitetu Rodzicielskiego,

·      odwołania na wniosek rodziców lub członków Komitetu Rodzicielskiego po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

IV Zadania członków Komitetu Rodzicielskiego

Zadania Przewodniczącego Komitetu

1.   Kierowanie całokształtem prac Komitetu Rodzicielskiego.

2.   Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

3.   Współdziałanie ze wszystkimi członkami Komitetu, włączanie ich do realizacji planu pracy.

4.   Zwoływanie i prowadzenie zebrań.

5.   Kierowanie działalnością finansową.

6.   Przekazywanie dyrektorowi opinii postulatów dotyczących działalności przedszkola.

 

Zadania Skarbnika Komitetu Rodzicielskiego.

1.   Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Komitetu Rodzicielskiego.

 

Zadania Komisji Rewizyjnej Komitetu Rodzicielskiego.

1.   Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej.

 

V Zasady działalności finansowej Komitetu Rodzicielskiego

1.   Fundusze Komitetu Rodzicielskiego powstają z dobrowolnych składek rodziców.

2. Wysokości minimalnej składki na rzecz Komitetu Rodzicielskiego ustala się na zabraniu ogólnym rodziców.

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

4.   Komitet Rodzicielski w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5.   Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup stanowiące druk ścisłego zarachowania.

6. Komitet Rodzicielski ustala preliminarz wydatków.

7. Fundusze Komitetu Rodzicielskiego mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci,  warsztatów szkoleniowych dla rodziców.

8. Komitet Rodzicielski upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem zgodnie z ustalonym  regulaminem i preliminarzem wydatków.

 

VI  Postanowienia końcowe

1.   Komitet Rodzicielski posługuje się pieczątką.

2. Kadencja Komitetu trwa 2 lata.

3. W skład Komitetu Rodzicielskiego nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Komitetu w roku poprzednim.

4.   Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego lub upoważniona  osoba przekazuje przewodniczącemu nowego Komitetu wszystkie sprawy( łączenie z finansami) związane z działalnością.

5.   Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Komitetu Rodzicielskiego może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu.

6.   Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu ( głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

7. Zebrania Komitetu Rodzicielskiego są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

8. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego zabrania.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Wanda Bodzioch
Informację wprowadził:
Wanda Bodzioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-10
Data ostatniej zmiany:
2023-04-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)