Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Struktura organizacyjna

Ikona statystyk

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


DZIAŁ GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ   - realizuje następujące zadania:

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z czterech własnych ujęć wody pitnej oraz ujęć obcych (zakup wody):

 • Ujęcie Leśnica - zaopatruje w wodę Małogoszcz, Leśnicę, Żarczyce Małe, Żarczyce Duże, Wygnanów, Złotniki, Lipnicę, Mniszek,
 • Ujęcie Bocheniec (Nowa Wieś) - zaopatruje w wodę Bocheniec, Dołki, Nową Wieś, Karsznice, Rembieszyce, Wolę Teserową,
 • Ujęcie Kozłów - zaopatruje w wodę Kozłów, Luwinów, Wiśnicz, Lasochów, Henryków,
 • Zakrucze, oczyszczalnia ścieków komunalnych w Zakruczu i blok mieszkalny 108 zaopatrywane są w wodę zakupioną z Cementowni "Małogoszcz", planowane jest podłączenie tych odbiorców do wodociągu Małogoszcz,
 • Wrzosówka i Kapoliny zaopatrywane są w wodę z gminy Łopuszno

Ścieki z kanalizacji w Małogoszczu, Bocheńcu, Dołkach i Nowej Wsi kierowane są do oczyszczalni w Zakruczu, ścieki z obiektów szkolnych w Rembieszycach i Złotnikach są oczyszczane w oczyszczalniach kontenerowych zlokalizowanych przy tych obiektach,

Pracownicy działu prowadzą eksploatację wszystkich instalacji i urządzeń oraz sieci i obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej, a także ich przeglądy i konserwacje, naprawybieżące i remonty.


DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ   - realizuje następujące zadania:

 • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (lokale komunalne i socjalne),
 • zarządzanie na zlecenie wspólnot mieszkaniowych,
 • eksploatacja, przeglądy, naprawy i konserwacje na zlecenie remontów infrastruktury technicznej związanej z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym,
 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości w administrowanych i zarządzanych budynkach mieszkalnych,
 • współpraca z najemcami lokali komunalnych i socjalnych oraz zarządami wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań w w/w zakresie.

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY   - realizuje następujące zadania:

 • sporządzanie rocznego planu finansowego Zakładu,
 • organizowanie, sporządzanie i kontrola dokumentów finansowych,
 • bieżące, prawidłowe i zgodne z przepisami praowadzenie księgowości,
 • sporządzanie bilansów i sprawozdawczości finansowej,
 • nadzór nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości,
 • całokształt spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników, rozliczenia z ZUS, rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędem skarbowym, sprawy rentowo - emerytalne, badania okresowe pracowników, sprawozdania dotyczące zatrudniania i płac.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Zbigniew Wywiał
Informację wprowadził:
Zbigniew Wywiał
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-05-30
Data ostatniej zmiany:
2006-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)