Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Statut ZGKiM

Ikona statystyk

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ


SPIS TREŚCI.

1.   ROZDZIAŁ  I - Przepisy ogólne

2.   ROZDZIAŁ  II - Przedmiot działalności Zakładu

3.   ROZDZIAŁ  III - Władze Zakładu

4.   ROZDZIAŁ  IV - Gospodarka finansowa Zakładu

5.   ROZDZIAŁ  V - Nadzór nad Zakładem

6.   ROZDZIAŁ  VI - Postanowienia końcowe


ROZDZIAŁ  I - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowi jednostkę organizacyjną gminy Małogoszcz działającą na podstawie:

1.   Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2.   Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679),
3.   Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
4.   Skreślony
5.   Niniejszego statutu i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 2

Zakład ma siedzibę w Małogoszczu a terenem jego działania jest Miasto i Gmina Małogoszcz


ROZDZIAŁ  II - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

§ 3

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

1.   Realizacja potrzeb mieszkaniowych ludności gminy w tym:

 • zapewnienie sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynków będących w administrowaniu Zakładu,
 • dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego zgodnie z zakresem ujętym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 ze zmianami),
 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków,
 • naliczanie i pobieranie opłat za czynsz oraz dostarczone ciepło, wodę i inne świadczenia wynikające z najmu mieszkań,
 • współpraca z przedstawicielami najemców w sprawach mieszkaniowych,
 • administrowanie lokalami na zlecenie wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządzanie mów najmu na lokale mieszkalne będące własnością gminy na podstawie decyzji Burmistrza, określającej listę osób, z którymi należy zawrzeć umowy najmu,
 • administrowanie zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność gminy.

2.   Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej:

 • nadzór nad zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Mieronicach,
 • organizowanie wywozu odpadów komunalnych,
 • utrzymywanie zieleńców przy obiektach komunalnych w Małogoszczu oraz na placu T. Kościuszki,
 • nadzór i utrzymywanie porządku na chodnikach w Małogoszczu, a także na terenie placów, dróg i chodników na Osiedlu będących własnością gminy.

3.   W zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych:

 • eksploatacja ujęć wodnych i sieci wodociągowych,
 • eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
 • prowadzenie stałej konserwacji, niezbędnych remontów bieżących i kapitalnych środków trwałych będących na stanie majątkowym Zakładu,
 • planowanie i programowanie rozwoju i rozbudowy rocznych i wieloletnich inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Małogoszcz


ROZDZIAŁ  III - WŁADZE ZAKŁADU

§ 4

1.   Na czele Zakładu stoi dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i składa w jego imieniu wiążące oświadczenie woli.

2.   Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa jest potrzebna każdorazowo zgoda Burmistrza.

§ 5

1.   Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz, który decyduje o sposobie i trybie nawiązania stosunku pracy.

2.   Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Zakładu wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 6

1.   Dyrektor kieruje całokształtem działalności Zakładu i jest odpowiedzialny za stan Zakładu i jego prawidłowe funkcjonowanie.

2.   Dyrektor realizuje zadania Zakładu przy pomocy zatrudnionych pracowników tego Zakładu i pełni funkcję kierownika Zakładu pracy względem zatrudnionych w nim osób.

3.   W przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą obowiązki jego pełni zastępca dyrektora.

§ 7

W zakładzie zatrudniony jest główny księgowy podporządkowany dyrektorowi Zakładu. Prawa i obowiązki głównego księgowego określają ogólnie obowiązujące przepisy oraz regulaminy wewnętrzne.

§ 8

Zasady organizacji pracy i zakresu czynności poszczególnych stanowisk pracy w Zakładzie określi Dyrektor Zakładu w wydanym regulaminie, który zatwierdzi Burmistrz.


ROZDZIAŁ  IV - GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 9

1.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczanie z budżetem.

2.   Plan finansowy Zakładu ustala dyrektor Zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.

3.   Zakład posiada własny rachunek bankowy. Zasady udzielania dotacji ustala Rada Miejska odrębną uchwałą.


ROZDZIAŁ  V - NADZÓR NAD ZAKŁADEM

§ 10

1.   Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz.

2.   Środkami nadzoru są:

 • Prawo żądania wyjaśnień od dyrektora Zakładu w zakresie działalności Zakładu,
 • Prawo dokonywania wizytacji i udziału w posiedzeniach władz Zakładu,
 • Wstrzymywanie wykonania decyzji Dyrektora Zakładu i przekazanie spraw do ponownego rozpatrzenia ze wskazaniem zaistniałych uchybień i terminu załatwienia sprawy.

ROZDZIAŁ  VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.   Wszystkie zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza.

2.   Zakładowe regulaminy wewnętrzne nie mogą naruszać postanowień niniejszego statutu.


Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Zbigniew Wywiał
Informację wprowadził:
Zbigniew Wywiał
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-05-31
Data ostatniej zmiany:
2006-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)