Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/82/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/82/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1art. 41 ust.1 i art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t.j. z późn. zm. /art. 15 i art.19 pkt.1 ppkt.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 – t. j. z późn. zm. /art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr 62, poz.718 z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /MP Nr 51, poz.804/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w Małogoszczu – Osiedle.

§ 2.

Określa się stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1/  przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka,

     skrzynki                                                                       5.00 zł

2/  przy sprzedaży z pojazdów samochodowych        14.00 zł

3/  przy sprzedaży ze stoiska                                       14.00 zł

§ 3.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4.

Inkasentem ustala się P. Kamińskiego Stanisława zam. Małogoszcz.

§ 5.

Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-14
Data ostatniej zmiany:
2003-12-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)