Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/83/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/83/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów  na 2004 rok oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t. j. z późn. zm./ art.14 pkt.1,2 i 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 – t. j. z późn. zm./, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62 poz. 718, z późn. zm./ obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / MP Nr 51 poz. 804/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadaczy jednego psa.

§ 3.

1. Podatek płatny jest bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu  Nr konta 849300040100060000420002 Bank Spółdzielczy Kielce 0/ Małogoszcz w terminie do dnia  31 maja roku podatkowego ,a jeżeli obowiązek podatkowy  powstał  w ciągu roku, w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego stawka podatku określona w §1 podlega obniżeniu  proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)