Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/85/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/85/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t. j. z późn. zm./ art.6 ust.3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94,poz. 431- t.j. z późn. zm./, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr62poz.718,zpóźn.zm./Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta  wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r./ MP Nr 49 poz.771/ a przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2004 r. z kwoty 34,57 zł. do kwoty 10,00 zł. za 1q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)