Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/86/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/86/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. z  2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art.18 i art.19 ust.1 lit. d  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz.U.z 2002r. Nr 9,poz.84 ze zmianami) art.30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), art.7  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz.592) oraz art. 4, ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( Dz.U. Nr 62, poz.718, ze zmianami) Rada Miejska w Małogoszczu  uchwala, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się opłaty administracyjne za czynności urzędowe.

§ 2.

Opłata administracyjna wynosi :

- za wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego  lub z planu zagospodarowania przestrzennego  - 53,00 zł

-za poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego  - 11,00 zł

§ 3.

Opłatę uiszcza każdy zainteresowany.

§ 4.

Opłata administracyjna pobierana jest po złożeniu wniosku, przed dokonaniem czynności urzędowej w gotówce w kasie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz  bądź przelewem na rachunek UMIG w BS Kielce O/Małogoszcz  38 84930004 0100 0600 0042 0002.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Małogoszcz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)