Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/87/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/87/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w  sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r.Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568/ w związku z art.24 ust.1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz.747 ,z 2002r.Nr 113,poz.984/oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf ,wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz.U.Nr 26,poz.257/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

1.Cena netto za 1 m³  wody:

-dla gospodarstw domowych       1,90 zł.

-dla pozostałych                           1,90 zł.

2.Opłata stała  netto za miesiąc:

-od jednego odbiorcy                   1,00 zł.

-dla odbiorców zbiorowych

 od  jednego przyłącza              10,00 zł.

§ 2.

Zatwierdza się taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków.

1.Cena netto za 1 m³  ścieków:

- z gospodarstw domowych          1,65 zł.

-  od pozostałych                           2,60 zł.

2.Cena netto za 1 m³  dowożonych ścieków :

- z terenu gminy                             3,00 zł.

- spoza terenu gminy                     6,00 zł.

§ 3.

Do cen  wymienionych w § 1 i  § 2 doliczany będzie podatek VAT.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 2/14/02 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 16 grudnia  2002 r. w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz  Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu.

§ 6.

Informacja o treści uchwały zostaje podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)