Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/88/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/88/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie  wprowadzenia zmiany w Uchwale  Nr 8/78/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” z siedzibą   w Jędrzejowie

               Na podstawie art.67 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r.Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568 / oraz § 43 ust.1 i ust.4 Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale  Nr 8/78/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” z siedzibą   w Jędrzejowie wprowadza się następującą zmianę:

W §1 pkt.9 otrzymuje brzmienie:

„9. § 26 otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie Zarządu Związku lub poszczególnych członków następuje w takim samym trybie jak powołanie”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)