Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 9/91/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 4 grudnia 2003r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 9/91/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w   Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568) oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594,Nr 96 poz.874 i Nr 166 poz.1611) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 zmienionej uchwałą Nr 5/56/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 uchwałą Nr 7/65/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z 5 września 2003 oraz uchwałą Nr 8/80/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 w Lp.3-Wydatki po wyrażeniu „wywozu nieczystości” wpisuje się wyrażenie następującej treści: „ oraz pojemników z odpadami segregowanymi”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-15
Data ostatniej zmiany:
2003-12-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)