Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 10/92/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 10/92/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie  wprowadzenia zmiany  w Uchwale Nr 9/84/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2004 rok

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1art. 41 ust.1 i art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t.j. z późn. zm./, art. 10 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 – t. j. z późn. zm. /art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz.718, z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  w 2004 r. /Dz. Urz. Min. Fin.  Nr 15, poz.83/ obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  / MP Nr 51, poz.804/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 9/84/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu  z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych   na 2004 rok ogłoszonej w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 12 grudnia 2003r.

Nr 261,poz.2646  wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1. pkt.6

 w ppkt.c/

-po wyrażeniu „ wyższej niż 25 ton”  dopisuje się wyrazy „a mniejszej niż 29 ton”

-w zapisie  „ o liczbie osi cztery i więcej” skreśla się kwotę „2452,80” a wpisuje się kwotę „1800,00”

po ppkt c/ dodaje się ppkt d/ w brzmieniu:

 „d/ równej lub wyższej niż  29 ton:

-  o liczbie osi dwie                                       1800,00 zł

            -  o liczbie osi trzy                                         1800,00 zł

            -  o liczbie osi cztery i więcej                        2452,80 zł

            2/ W § 1 pkt.8

w ppkt b/

-skreśla się wyrazy do 36 ton włącznie, a dopisuje się wyrazy

a mniejszej niż 31 ton

-w zapisie o liczbie osi dwie skreśla się kwotę „1937,76” a wpisuje się kwotę

„1700,00”

ppkt c/ otrzymuje brzmienie:

    „c/ równej lub wyższej niż  31 ton do 36 ton włącznie:

-  o liczbie osi dwie                                       1937,76 zł

            -  o liczbie osi trzy                                         1724,00 zł

-po podpunkcie c dopisuje się ppkt d-e w brzmieniu:

 „d/ powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton:

            -  o liczbie osi dwie                                       1938,00 zł

           -  o liczbie osi trzy                                         1938,00 zł

 „e/ równej lub wyższej  niż 40 ton:

            -  o liczbie osi dwie                                       1938,00 zł

            -  o liczbie osi trzy                                         2548,65 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-03
Data ostatniej zmiany:
2004-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)