Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 10/93/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Ikona statystyk
 

Uchwała Nr 10/93/03

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn. zm) oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148, t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 3/21/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1.  w pkt. 3 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 107.508.-zł zastępuje się kwotą 677.508.-zł.

2.  w pozycji razem przychody kwotę 567.508.-zł zastępuje się kwotą 1.137.508.-zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-01-03
Data ostatniej zmiany:
2004-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)